Passende zorg voor mensen met kanker

In het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’ brengt Zorginstituut Nederland samen met betrokken partijen belangrijke thema’s en uitdagingen in de zorg rondom kanker in beeld. We kijken daarbij niet alleen naar de medische behandelingen. We kijken bijvoorbeeld ook naar preventieve zorg en waardegedreven zorg voor mensen met kanker. Het Zorginstituut inventariseert de kansen en belemmeringen voor passende zorg en beschrijft deze in 3 deelsignalementen die nauw met elkaar verweven zijn.

Het belang van passende zorg voor patiënten en hun naasten

Passende zorg stelt de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen voorop. Het doel is dat de zorg bijdraagt aan een verbetering van functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld doordat mensen beter kunnen omgaan met een klacht of ondersteuning krijgen bij zelfmanagement. Of doordat ze goede voorlichting krijgen over hun ziekte, die aansluit op hun hulpvraag. Al dit soort onderwerpen en andere mogelijkheden voor meerwaarde gaan we beschrijven in het ‘Signalement Passende zorg voor mensen met kanker’.

Maatschappelijk belang van passende zorg bij kanker

De gevolgen van kanker voor de samenleving zijn groot. Er zijn veel mensen in Nederland die de ziekte hebben. De maatschappelijke kosten zijn hoog, denk aan professionele zorg, zorg door naasten, verlies van arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft de hele zorgsector te maken met gebrek aan personeel. En vaak zijn de wetten, regels en manieren van financieren voor het bieden van passende zorg erg ingewikkeld. Ook dat zijn onderwerpen die onderdeel zijn van passende zorg.

Onze aanpak van passende zorg bij kanker

In het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’ hebben we in 2022 op basis van input van betrokken partijen en op basis van wetenschappelijk literatuuronderzoek uiteindelijke gekozen voor 3 thema’s als basis voor het signalement, dat als drieluik zal verschijnen. De 3 thema’s zijn:

  1. expert- en netwerkzorg - september 2022
  2. waardegedreven zorg (voorheen doelmatige inzet van behandelingen)
  3. preventie

De 3 deelsignalementen worden op verschillende data gepubliceerd maar zijn onderling nauw met elkaar verbonden. 

Vervolgstappen en uitdagingen in passende zorg bij kanker

Het eerste deelsignalement is netwerk- en expertzorg. Dit signalement is in september 2022 gepubliceerd en overhandigd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit signalement is de stand van zaken van kankerzorg in Nederland op het gebied van netwerk- en expertzorg beschreven. Het laat zien welke knelpunten we samen moeten oplossen om de zorg voor mensen met kanker toekomstbestendig te maken. Het signalement is geschreven in afstemming met partijen in de kankerzorg en hierin zijn 12 knelpunten en 12 oplossingsrichtingen benoemd. Vervolgens heeft gynaecoloog-oncoloog en kwartiermaker Hans Nijman in opdracht van het Zorginstituut en samen met partijen een plan van aanpak opgesteld. Het ‘Plan van aanpak Passende zorg in oncologieregio’s’ onderscheidt 7 thema’s waarmee verbeterde samenwerking binnen netwerken en concentratie en spreiding van zorg de komende jaren van de grond moeten komen. Door meer samenwerking en het delen van kennis en data neemt de kwaliteit van de zorg voor mensen met kanker toe en kan beter de juiste zorg op de juiste plaats worden geboden. 

Het tweede deelsignalement is waardegedreven zorg. We verwachten dit signalement in april 2024 uit te brengen. Dit signalement richt zich op de onderwerpen medische technologie, dure geneesmiddelen en gezamenlijke besluitvorming. Bij deze onderwerpen signaleren we 5 vraagstukken waar afwegingen nodig zijn om de waardegedreven zorg voor mensen met kanker te vergroten. We beschrijven oplossingsrichtingen en de resultaten leggen we vast in het deelsignalement. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een maatschappelijke agenda voor meer passende zorg voor mensen met kanker. Daarop staan de acties voor alle betrokken partijen: patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. Het kunnen acties zijn die al lopen, maar ook nieuwe acties. Zo bepalen we samen wat ieders rol en bijdrage is aan het realiseren van passende zorg voor mensen met kanker. Nu en in de toekomst.

Het derde deelsignalement is preventie. We verwachten dit signalement in de zomer van 2024 te publiceren. Ook bij preventie analyseren we de huidige situatie en brengen we de gewenste situatie van passende zorg in kaart met als uiteindelijke doel het opstellen van een maatschappelijke agenda voor meer passende zorg voor mensen met kanker.

Voor informatie

Voor meer informatie over 'Passende zorg voor mensen met kanker' kunt u een e-mail sturen naar:

Jacqueline Kalsbeek (projectleider)
E-mail: PassendeZorg_Oncologie@zinl.nl

Planning

Belangrijke stappen in het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’.
Stappen Datum
Startbijeenkomst met betrokken partijen 2021
Dialoogsessies 2021
Opstellen concept-signalement Netwerk- en expertzorg en ophalen input betrokken partijen waar nodig begin 2022 - zomer 2022
Afstemmen conceptsignalement Netwerk- en expertzorg met betrokken partijen zomer 2022
Publicatie 'Signalement Passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg' 26 september 2022
Opstellen conceptsignalement waardegedreven zorg en ophalen input betrokken partijen waar nodig najaar/winter 2022
Afstemmen conceptsignalement waardegedreven zorg met betrokken partijen 1e kwartaal 2023
Na afstemming gezamenlijk besloten dat het signalement waardegedreven zorg nog verder uitgewerkt moet worden 2e en 3e kwartaal 2023
Afstemmen aanpassing met enkele betrokken partijen  3e kwartaal 2023
Verwerken input vanuit de afstemming en ophalen extra ontbrekende informatie bij experts 4e kwartaal 2023 - 1e kwartaal 2024
Wederom afstemmen conceptsignalement waardegedreven zorg met betrokken partijen 2e kwartaal 2024
Publicatie 'Signalement waardegedreven zorg voor mensen met kanker’ 3e kwartaal 2024
Opstellen conceptsignalement Preventie en ophalen input betrokken partijen waar nodig 1e en 2e kwartaal 2024
Afstemmen conceptsignalement Preventie met betrokken partijen 3e kwartaal 2024
Publicatie ‘Signalement Preventie van kanker’ 4e kwartaal 2024

De informatie en planning op deze pagina worden regelmatig geactualiseerd.

Betrokken partijen

Passende zorg gaat ons allemaal aan. Bij dit passende-zorgtraject zijn vertegenwoordigers betrokken van patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.

Passende zorg: de zorg van morgen

De zorg dreigt zelf ziek te worden. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Als we niets doen, kan niet meer iedereen zorg krijgen. Met Passende zorg willen we dit veranderen. Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling. En meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan. We willen het gesprek in de hele samenleving op gang brengen, want zorg gaat ons allemaal aan. Iedereen moet andere keuzes maken: patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars én de overheid. Dit doen we vanuit de 4 principes van passende zorg.