Passende zorg voor mensen met kanker

De Nederlandse zorg voor mensen met kanker behoort tot de beste in de wereld. Maar hoe zorgen wij dat deze zorg van goede kwaliteit voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft? Die uitdaging is breed en gaat verder dan enkel de medische behandeling van mensen met kanker. Het gaat ook om preventieve zorg en de zorg voor mensen nadat zij kanker hebben gehad. In het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’ brengen we samen met betrokken partijen belangrijke (maatschappelijke) thema’s en uitdagingen in de zorg rondom kanker van vandaag in beeld. Vervolgens zoeken we de samenhang en verbinden we bestaande en nieuwe initiatieven voor meer passende zorg.

Passende zorg

Passende zorg is doelmatige, waardegedreven en effectieve zorg, zet in op gezondheid in plaats van ziekte, komt samen met de patiënt of cliënt tot stand en wordt dichtbij georganiseerd. Passende zorg ontstaat door de zorgvraag als uitgangspunt te nemen, en het aanbod en de bekostiging van zorg in samenhang met elkaar te organiseren. Passende zorg moet een gezamenlijke beweging zijn gericht op continue verbetering. Lees meer over Passende zorg.

Signalement maakt inzichtelijk en verbindt

Alle betrokken partijen en het Zorginstituut werken toe naar een signalement over passende zorg voor mensen met kanker. Gesprekken met partijen en desk research vormen samen een nulmeting die daar onderdeel van uitmaakt. Daarnaast willen we met experts aan een aantal tafels belangrijke vraagstukken in kaart brengen. Wat is er precies aan de hand rondom dit thema? Wat is het probleem achter het probleem? Wie kan welke actie ondernemen om de situatie te verbeteren? Of welk aanvullend onderzoek is nodig? 

De belangrijkste acties die alle partijen samen nodig achten, komen terecht op een gezamenlijke maatschappelijke agenda. Dat kunnen acties zijn die al lopen, maar ook nieuwe acties. Op basis van die maatschappelijke agenda maken alle betrokkenen afspraken met elkaar. Wie gaat vanuit welke verantwoordelijkheid wat doen, en zorgen dat er samenhang is tussen alle initiatieven. Het Zorginstituut zal nadrukkelijk de rol als samensteller van het pakket van goede verzekerde zorg oppakken. 

Samen heldere afspraken maken

Het Zorginstituut zoekt samen met de betrokken partijen naar de juiste werkwijze om met elkaar in vertrouwen heldere afspraken te kunnen maken en duurzame stappen voorwaarts te zetten. In het najaar van 2021 wordt een bestuurlijke bijeenkomst gepland waarin de belangrijkste thema’s voor het signalement worden vastgesteld. In het voorjaar van 2022 wordt het ‘Signalement Passende zorg voor mensen met kanker’ gepubliceerd.

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’.