Passende zorg voor mensen met kanker

In het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’ brengt Zorginstituut Nederland samen met betrokken partijen belangrijke thema’s en uitdagingen in de zorg rondom kanker in beeld. We kijken daarbij niet alleen naar de medische behandelingen. We kijken bijvoorbeeld ook naar preventieve zorg en de zorg voor mensen nadat zij een ziekte hebben gehad. Het Zorginstituut inventariseert de kansen en belemmeringen voor passende zorg en beschrijft deze in een signalement.

Het belang van passende zorg voor patiënten en hun naasten

Passende zorg stelt de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen voorop. Het doel is dat de zorg bijdraagt aan een verbetering van functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld doordat mensen beter kunnen omgaan met een klacht of ondersteuning krijgen bij zelfmanagement. Of doordat ze goede voorlichting krijgen over hun ziekte, die aansluit op hun hulpvraag. Al dit soort onderwerpen en andere mogelijkheden voor meerwaarde gaan we beschrijven in het ‘Signalement Passende zorg voor mensen met kanker’.

Maatschappelijk belang van passende zorg bij kanker

De gevolgen van kanker voor de samenleving zijn groot. Er zijn veel mensen in Nederland die de ziekte hebben. De maatschappelijke kosten zijn hoog, denk bijvoorbeeld aan professionele zorg, zorg door naasten, verlies van arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft de hele zorgsector te maken met gebrek aan personeel. En vaak zijn de wetten, regels en manieren van financieren voor het bieden van passende zorg erg ingewikkeld. Ook dat zijn onderwerpen die onderdeel zijn van passende zorg.

Onze aanpak van passende zorg bij kanker

In het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’ hebben we al veel contact gehad met betrokken partijen. Op basis van hun input en op basis van wetenschappelijk literatuuronderzoek hebben we een longlist van belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen bepaald. Deze zijn geclusterd en teruggebracht tot een shortlist van 15 thema’s. In overleg met de partijen hebben we uiteindelijke 3 thema’s gekozen als basis voor het signalement, dat als drieluik zal verschijnen. De 3 thema’s zijn:

  1. expert- en netwerkzorg;
  2. doelmatige inzet van behandelingen;
  3. preventie.

Vervolgstappen en uitdagingen in passende zorg bij kanker

In het signalement analyseren we de huidige situatie van de 3 genoemde thema’s en brengen we de gewenste situatie van passende zorg in kaart. De uitdaging voor nu is om te kijken welke kansen en belemmeringen er zijn om passende zorg te bieden aan mensen met kanker. We betrekken de partijen bij ons onderzoek voor inbreng van hun inhoudelijk kennis. De resultaten leggen we vast in een signalement, met als uiteindelijk doel het opstellen van een maatschappelijke agenda voor passende zorg voor mensen met kanker. Daarop staan de acties voor alle betrokken partijen: patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. Het kunnen acties zijn die al lopen, maar ook nieuwe acties. Zo bepalen we samen wat ieders rol en bijdrage is aan het realiseren van passende zorg voor mensen met kanker, nu en in de toekomst.

Voor informatie

Voor meer informatie over 'Passende zorg voor mensen met kanker' kunt u een e-mail sturen naar:

Jacqueline Kalsbeek (projectleider)
E-mail: PassendeZorg_Oncologie@zinl.nl

Planning

Belangrijke stappen in het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’.
Stappen Datum
Startbijeenkomst met betrokken partijen 2021
Dialoogsessies 2021
Opstellen concept-signalement Netwerk- en expertzorg en ophalen input betrokken partijen waar nodig begin 2022 - zomer 2022
Afstemmen concept-signalement Netwerk- en expertzorg met betrokken partijen zomer 2022
Publicatie 'Signalement Passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg' 26 september 2022
Opstellen concept-signalement Doelmatige inzet en ophalen input betrokken partijen waar nodig najaar/winter 2022
Afstemmen concept-signalement Doelmatige inzet met betrokken partijen 1e kwartaal 2023
Publicatie 'Signalement Doelmatige inzet van behandelingen voor mensen met kanker’ 1e kwartaal 2023
Opstellen concept-signalement Preventie en ophalen input betrokken partijen waar nodig 2e kwartaal 2023
Afstemmen concept-signalement Preventie met betrokken partijen 3e kwartaal 2023
Publicatie ‘Signalement Preventie van kanker’ najaar 2023
Gezamenlijk opstellen maatschappelijke agenda vanaf september 2022

De informatie en planning op deze pagina worden regelmatig geactualiseerd.

Betrokken partijen

Passende zorg gaat ons allemaal aan. Bij dit passende-zorgtraject zijn vertegenwoordigers betrokken van patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.

Passende zorg: de zorg van morgen

De zorg dreigt zelf ziek te worden. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Als we niets doen, kan niet meer iedereen zorg krijgen. Met Passende zorg willen we dit veranderen. Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling. En meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan. We willen het gesprek in de hele samenleving op gang brengen, want zorg gaat ons allemaal aan. Iedereen moet andere keuzes maken: patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars én de overheid. Dit doen we vanuit de 4 principes van passende zorg.