Pakketagenda passende zorg 2023-2025

Zorginstituut Nederland heeft samen met zorgprofessionals, Patiëntenfederatie Nederland en zorgverzekeraars een pakketagenda opgesteld. Hierop staan onderwerpen die passende zorg moeten bevorderen en niet-passende zorg moeten tegengaan. Ook de uitvoering van de pakketagenda wordt samen gedaan. De pakketagenda bestaat uit 2 onderdelen. In het eerste deel staan de nieuwe onderwerpen die partijen hebben ingebracht en die het Zorginstituut samen met hen heeft geprioriteerd. Het tweede deel bestaat uit lopende onderwerpen.

Pakketagenda geeft 13 onderwerpen prioriteit

De pakketagenda is een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel is om passende zorg te bevorderen en niet-passende zorg tegen te gaan. Dat is zorg die niet effectief is voor de patiënt. De verwachte winst zit vooral in betere inzet van schaars beschikbare personeel. Dat heeft een positief effect op de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. We hebben samen met partijen de onderwerpen voor de pakketagenda geprioriteerd op basis van deze 6 criteria: 

  1. ziektelast 
  2. arbeidsinzet
  3. praktijkvariatie
  4. financieel beslag op het zorgbudget 
  5. klimaat- en milieu-impact 
  6. gezondheidswinst voor patiënten

Pakketagenda deel 1

Op deel 1 van de pakketagenda staan de onderwerpen die partijen hebben ingebracht en samen met het Zorginstituut hebben geprioriteerd. De meeste onderwerpen zijn nog niet concreet genoeg. Partijen gaan hierover eerst in gesprek om het probleem boven tafel te krijgen. Daarna worden vervolgstappen bepaald. Het Zorginstituut maakt samen met partijen afspraken over wie aan de slag gaat met welk onderwerp, en wat ieders rol daarbij is. Zodra het onderwerp is gestart, kunt u erop doorklikken voor meer informatie. 

Pakketagenda deel 1
Onderwerp Korte omschrijving Maatschappelijke impact
Eerstelijnszorg en langdurige zorg
Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)/ aanhoudende lichamelijke klachten (ALK).
 
Heterogene patiëntengroep waar het juiste zorgaanbod een issue is. Scoort hoog op arbeidsinzet en praktijkvariatie.
Doelmatigheid medisch-specialistische
zorg thuis.
Thuis is passend, maar legt ook beslag op schaarse arbeid. Wat weegt zwaarder? Scoort hoog op ziektelast, arbeidsinzet,
financieel beslag.
Palliatieve zorg eerste lijn. Thuis is passend, maar legt ook beslag op schaarse arbeid. Wat weegt zwaarder? Scoort hoog op ziektelast, arbeidsinzet,
financieel beslag.
Formele/informele zorg. Signalement over balans tussen formele en informele zorg. Scoort hoog op arbeidsinzet en
praktijkvariatie.
Afbakening toegang Wlz-zorg met verblijf
en behandeling.
Aantal plekken is beperkt; goede
indicatiestelling.
Scoort hoog op arbeidsinzet en
praktijkvariatie.
Medisch-specialistische zorg
Herbeoordeling dure geneesmiddelen. Opnieuw kijken naar middelen die met veel onzekerheid in het basispakket zijn gekomen. Scoort hoog op ziektelast, arbeidsinzet, financieel beslag.
Adjuvante behandelingen in de oncologie. Indicaties bekijken om de waarde te
beoordelen van adjuvante inzet.
Scoort hoog op ziektelast, arbeidsinzet,
financieel beslag.
Ggz
Samenhang Wlz, Zvw, sociaal domein. Groot onderwerp waarin nog focus moet komen. Scoort hoog op arbeidsinzet en
praktijkvariatie.
Medisch noodzakelijk verblijf Zvw, langdurige ggz, Wlz. Eenduidigheid in indicatiestelling. Scoort hoog op praktijkvariatie.
Dagbehandeling ggz. Wat is optimale intensiteit, duur en plaatsing? Scoort hoog op praktijkvariatie,
arbeidsinzet, financieel beslag.
Digitale en hybride zorg. Mogelijkheden voor terugdringen
wachtlijsten, personeelsbesparing.
Scoort hoog op financieel beslag en arbeidsinzet.
Transgenderzorg afbakening. Afbakening MSZ/ggz. Scoort hoog op arbeidsinzet.
Psychologische zorg bij somatische ziekte. Ten onrechte verwijzing naar ggz? Scoort hoog op arbeidsinzet.

Pakketagenda deel 2

De onderwerpen die op deel 2 van de pakketagenda staan, zijn terug te lezen op de Pakketagenda passende zorg 2023 - 2025