Adjuvante behandelingen in de oncologie

De Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) heeft aan Zorginstituut Nederland gevraagd om vanuit risicogericht pakketbeheer te kijken naar adjuvante kankerbehandelingen. Het Zorginstituut is hierover met betrokken partijen in gesprek gegaan. In het derde kwartaal van 2024 publiceren we een advies. Het doel is te komen tot passende zorg bij adjuvante behandelingen voor mensen met kanker.

Passende zorg voor patiënten met adjuvante kankerbehandelingen

Adjuvante kankertherapieën zijn behandelingen voor patiënten om de overlevingskans te vergroten na een eerdere behandeling, bijvoorbeeld een operatie. Bij adjuvante therapieën zijn pakketrisico’s gesignaleerd. Adjuvante therapieën krijgen meestal toegang tot de markt voordat duidelijk is dat de therapie bijdraagt aan een grotere overlevingskans. Daarnaast is de overlevingskans na operatie al hoog. Hierdoor moeten veel patiënten behandeld worden om de terugkeer van ziekte bij een klein aantal patiënten te voorkomen. Bovendien lopen alle behandelde patiënten, ook die geen baat hebben bij de therapie, het risico op (ernstige) bijwerkingen. Naast vragen over de effectiviteit zijn er belangrijke vragen over de verhouding tussen kosten en effecten, de totale zorgkosten en de inzet van schaars zorgpersoneel. Zeker behandelingen waar het middel via een infuus wordt toegediend leggen een groot beslag op de capaciteit van de dagbehandeling.

Criteria voor vergoeding uit het basispakket

Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering moet zorg in de eerste plaats voldoen aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ (SWP). In april 2023 heeft het Zorginstituut een geactualiseerde editie van het ‘Beoordelingskader stand van de wetenschap en praktijk’ uitgebracht. Het Zorginstituut is van plan om vragen rond het beoordelen van de effectiviteit van adjuvante therapieën nader toe te lichten en uit te werken. Naast het criterium effectiviteit moeten behandelingen ook kosteneffectief zijn en doelmatig worden ingezet. Daarover gaan we een advies uitbrengen.

Geneesmiddelbeoordelingen van adjuvante behandelingen

Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beoordeelt het Zorginstituut of pembrolizumab (Keytruda®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Ook beoordelen we op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of abemaciclib (Verzenios®) vergoed kan worden. Kijk voor meer informatie over deze individuele beoordelingen van adjuvante kankerbehandelingen op deze pagina’s:

Pakketagenda

Adjuvante behandelingen in de oncologie staat op de pakketagenda passende zorg 2023-2025. Zorginstituut Nederland heeft samen met vertegenwoordigers van zorgprofessionals, cliënten en zorgverzekeraars een pakketagenda opgesteld. Hierop staan onderwerpen die passende zorg moeten bevorderen en niet-passende zorg moeten tegengaan. Dat is zorg die niet effectief is voor de patiënt. De verwachte winst zit vooral in betere inzet van schaars beschikbare personeel. Dat heeft een positief effect op de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Ook de uitvoering van de pakketagenda wordt samen gedaan. Dit is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).


Lees meer over pakketagenda passende zorg 2023-2025.

Voor informatie

Voor informatie over dit project kunt u een e-mail sturen naar:

Frank van den Berg, adviseur medisch-specialistische zorg
E-mail: warcg@zinl.nl 

Planning

Planning van het project
Stap in het proces Datum
Start project april 2023
Conceptversie advies voorleggen aan partijen tweede kwartaal 2024
Publiceren definitieve advies derde kwartaal 2024

Betrokken partijen

  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)