Onderzoek

Het Zorginstituut is geen wetenschappelijk instituut, maar het is wél een kennisinstituut. Onze werkzaamheden vragen om kennisintensief werk, waarbij wetenschappelijk onderzoek op verschillende manieren een rol speelt. Om zijn ambities te realiseren is het Zorginstituut mede afhankelijk van beslissingen en gedrag van andere actoren in de zorg. Om die reden moet het Zorginstituut het hebben van overtuigingskracht en inhoudelijk gezag. Onderzoek draagt daaraan bij. Zonder wetenschappelijke input en ontwikkeling droogt de kennis en het geval van het Zorginstituut op en verliezen we de aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving, de zorg en de industrie.

Verschillende soorten onderzoek

Het Zorginstituut verkrijgt kennis op verschillende manieren, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Via de onderstaande linken is meer informatie te vinden over de verschillende methodes en type onderzoek waarmee wij deze kennis vergaren.

Onderzoek in samenwerking met ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.
In het programma 'Ondersteuning Zorginstituut' werkt ZonMw samen met de de teams van het Zorginstituut die zich bezighouden met kwaliteit van de zorg. Met als doel betere instrumenten te ontwikkelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om het Zorginstituut via onderzoek te ondersteunen met bruikbare kennis.

Lees meer over de samenwerking met ZonMw op de pagina 'Kwaliteit van zorg - samenwerking met ZonMw'.

Academische werkplaatsen

Verzekerde zorg (UIPS & ESHPM)

Sinds 2015 werkt het Zorginstituut binnen de academische werkplaats Verzekerde Zorg samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR/ESHPM) en de Universiteit Utrecht (UU/UIPS). De academische werkplaats Verzekerde Zorg heeft als doel een brug te vormen tussen onderzoek en beleid. Hierbij is er aandacht voor onderzoek dat direct gerelateerd is aan beleidsproblemen en worden de onderzoeken zoveel mogelijk in samenspraak met het Zorginstituut opgezet. De voornaamste focus van het onderzoek ligt daarbij op de taken van het Zorginstituut rondom pakketbeheer en de daarbij horende commissies, de  Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP). Daarnaast vindt er ook onderzoek plaats naar bredere onderwerpen, zoals de positie van het Zorginstituut, waardegedreven zorg en Passende Zorg. Naast verschillende promotietrajecten worden er ook  kleine projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld over onzekerheid, kwaliteit van leven en het kwantificeren van gezondheidsuitkomsten.

Lees meer op de pagina 'Academische Werkplaats Verzekerde Zorg'.

Onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’ - samenwerking NIVEL en het Zorginstituut

Per 1 juli 2020 is de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’ gestart. Binnen deze onderzoekswerkplaats wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op basis van routinematig vastgelegde zorggegevens. Routine zorgdata zijn data die in het zorgproces ten behoeve van het zorgproces of de administratieve afhandeling worden vastgelegd. Binnen de onderzoekswerkplaats werkt het Zorginstituut (allereerst) samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg (NIVEL). Binnen deze samenwerking wordt kennis en expertise over de zorg, het zorgstelsel en de aard en bruikbaarheid van routine zorgdata bijeengebracht. Daarnaast wordt binnen de werkplaats een flexibele en toegankelijke data-infrastructuur gecreëerd waarmee kennis gegenereerd kan worden voor het beantwoorden van actuele en overstijgende beleidsvragen die zowel vanuit de missie van het Nivel als de missie en wettelijke taken van het Zorginstituut relevant zijn.

Routine zorgdata Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn

Binnen de onderzoekswerkplaats worden data die reeds beschikbaar zijn binnen het Zorginstituut (declaraties, zorgprestaties en zorgactiviteiten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz), en gegevens omtrent de Wlz-indicatie en wachtstatus) op persoonsniveau gekoppeld met gegevens van de Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn. Binnen de Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn zijn landelijk representatieve longitudinale gegevens beschikbaar uit de elektrische medische dossiers van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten

Lees meer op de pagina 'Onderzoek en wetenschap - Gebruik van data'

Zorgpraktijk en Beleid - samenwerking Zorginstituut en NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

In de Academische Werkplaats ‘Zorgpraktijk en Beleid’ doen Zorginstituut Nederland en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg gezamenlijk onderzoek dat vooruitloopt op toekomstige ontwikkelingen in beleid en uitvoering van kwaliteitsverbetering. De academische werkplaats is de nieuwe vorm waarin de samenwerking die sinds 2013 bestaat, voortgezet wordt.

Binnen de Academische Werkplaats zal het thema verbinding leef- en systeemwereld op de agenda blijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in promotietrajecten. Het doel is om binnen de samenwerking onderzoek te doen dat kennis vergaart over praktijk en beleid welke bruikbaar is voor ziekenhuizen, hun regio’s en relevante andere actoren.

Lees meer op de pagina 'Onderzoek en wetenschap - Systeem- en leefwereld'

Leerstoelen

Leerstoel 'Beleid en onderzoek voor sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg'

De leerstoel 'Beleid en onderzoek voor sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg' maakt deel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het onderzoek binnen de leerstoel is gericht op sturingsvraagstukken met betrekking tot doelmatigheid en kwaliteit van zorg, met specifieke aandacht voor de rol van de overheid ten opzichte van private partijen en op de inbreng van het burger- en patiëntperspectief in deze vraagstukken.

Per 1 april 2018 is prof. dr. Diana Delnoij benoemd als bijzonder hoogleraar 'Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg'. Delnoij doet onderzoek doen naar de rol van het Zorginstituut in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, in het bijzonder naar de inbreng van burgers en patiënten.

Lees meer op:

Leerstoel 'Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief'

De leerstoel aan Tilburg University maakt deel uit van de Academische Werkplaats Kwaliteit Huisartsenzorg en Ziekenhuiszorg van het departement Tranzo. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling wordt het evidence based werken bevordert. De academische werkplaats 'Kwaliteit van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg' staat de afstemming van de zorg op de behoeften en vraag van de patiënt centraal, zodat minder verspilling optreedt en de resultaten verbeteren, zowel in termen van de ervaringen van de patiënt als de klinische effectiviteit en veiligheid. Onderzoeksonderwerpen van de leerstoel zijn: Kwaliteit en transparantie van zorg vanuit het perspectief van de patiënt, met een focus op de effecten van transparantie op kwaliteit en op de rol van patiëntenorganisaties in kwaliteitsbeleid. Naast de leerstoelhouder, participeert het Zorginstituut in een tweetal NWO-aanvragen die vanuit Tranzo worden ingediend.

Per 1 november 2019 is dr. Robert Verheij benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief'. Verheij gaat onderzoek doen naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Lees meer op:

Burger- en patiëntenparticipatie

Burger- en patiëntenparticipatie is gericht op het creëren van draagvlak voor het behoud van betaalbare zorg en goede informatie aan burgers en patiënten. Zij moeten input kunnen leveren aan de adviezen van het Zorginstituut. Het Zorginstituut wil weten hoe het burgers en patiënten kan ondersteunen 'in de spreekkamer' en in andere situaties waarin goed geïnformeerde burgers en patiënten kunnen meebeslissen.

Lees meer op de pagina 'Onderzoek en wetenschap - Burger- en patiëntenparticipatie'

Regulier onderzoek

Naast bovenstaande onderzoeksactiviteiten heeft het Zorginstituut wettelijke taken op het gebied van kwaliteit van zorg, pakketbeheer en Zinnige zorg. Ook voor deze taken maken wij gebruik van onderzoek ter ondersteuning en versterking van onze werkzaamheden. Onderzoeksvragen omtrent deze taken worden uitgezet via het Dynamische Aanbestedingssysteem (DAS). Lees meer op de pagina 'Aanbesteding zorggerelateerde onderzoeken'.