Passende zorg verbetertraject - Diepe veneuze trombose en longembolie (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie. In oktober 2021 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met deze aandoeningen te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met deze aandoeningen.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie 

Samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan. Het gaat om 7 onderwerpen voor verbetering:

 • onnodige verwijzing bij verdenking op longembolie voorkomen;
 • patiënten met een longembolie op de juiste plek behandelen;
 • gerichtere keuzes maken over acute compressietherapie;
 • de controle van patiënten verbeteren tijdens behandeling met antistollingsmedicatie;
 • de behandelduur van compressietherapie beter afstemmen op de patiënt;
 • afspraken maken over diagnose van restklachten na een longembolie;
 • verbeteren van de patiëntenvoorlichting over wel of niet doorgaan met de behandeling.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

De verbeterafspraken uit het verbetersignalement leiden voor patiënten tot:

 • snellere duidelijkheid over de diagnose;
 • behandelingen die beter op maat zijn;
 • betere patiënteninformatie die helpt om samen met de zorgverlener te kiezen voor de behandeling die het beste past bij de persoonlijke situatie;
 • betere controle op complicaties;
 • betere behandeling bij restklachten.

Bijeenkomsten implementatiefase

In de zomer en het najaar van 2022 heeft het Zorginstituut een gespreksronde met de afgevaardigden van betrokken partijen gehouden. In deze bijeenkomsten hebben we samen met deze partijen de gemaakte afspraken en benodigde en opgestarte acties doorgenomen. Ook hebben we afgestemd welke partij het regiehouderschap op zich neemt en welke partijen betrokken zijn.

Op 18 april 2023 vond een voortgangsbijeenkomst plaats  om de voortgang van de verbeteracties met elkaar te bespreken. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatiefase Diepe veneuze trombose en longembolie 18 april 2023

De volgende voortgangsbijeenkomst staat gepland voor het eerste kwartaal van 2024.

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van VWS.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022
Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Diepe veneuze trombose en longembolie
Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

Evaluatie

Ongeveer 4 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg vebetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.

Voor informatie

Contactpersoon: Ingrid van Hoogstraten (projectleider) 
E-mail: ihoogstraten@zinl.nl
Telefoon: 06 - 124 143 11

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de implementatiefase Diepe veneuze trombose en longembolie. De verdiepingsfase en de screeningsfase Bloed- en immuunziekten gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)
 • Harteraad
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nationale Vereniging voor LUPUS, APS, Sclerodermie en MCTD (NVLE)- commissie Lupus/APS
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG)
 • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties