Verpleegkundige indicatiestelling - een nadere duiding

In dit document verheldert het Zorginstituut een aantal begrippen uit de regelgeving rondom het indiceren door de wijkverpleegkundige voor 'verpleging en verzorging in de eigen omgeving'. Dit is mede gedaan op basis van het 'Begrippenkader Indicatieproces'.

Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

De wijkverpleegkundige is als zorgprofessional verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ en het bepalen van de in dat kader noodzakelijke zorg. Het is daarbij aan de beroepsgroep om zo helder mogelijk te onderbouwen hoe zij tot deze indicatiestelling komt. In het 'Begrippenkader Indicatieproces' heeft de verpleegkundige beroepsgroep haar werkwijze om tot een verpleegkundige indicatie te komen, nog eens uiteengezet, zowel procesmatig als inhoudelijk. De stappen in het verpleegkundig proces zijn duidelijk omschreven. De verpleegkundige beroepsgroep komt via deze processtappen en op basis van de methodiek van het klinisch redeneren (conform het eigen Normenkader) tot een indicatiestelling voor ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’.

Gemeenschappelijk beeld over de begrippen

Het Zorginstituut heeft vervolgens het Begrippenkader als basis genomen om een aantal begrippen uit de regelgeving te verhelderen. Wij willen zo bijdragen aan het beantwoorden van vragen die in de praktijk spelen over de inhoud en omvang van ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ over de afbakening tussen de Zvw en andere domeinen. Hiermee wil het Zorginstituut ook bijdragen aan het verkrijgen van een gemeenschappelijk beeld voor alle betrokken partijen over deze begrippen en hoe de verpleegkundige deze begrippen interpreteert bij het stellen van haar indicatie.

Aanbevelingen voor het vervolg

Ten slotte doet het Zorginstituut de aanbeveling om als vervolg op deze duiding over een aantal vragen en dilemma’s die in het begrippenkader en duiding naar voren zijn gekomen en die niet in deze duiding beantwoord of opgelost kunnen worden, met alle betrokken partijen verder te praten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of er een grens is aan verantwoorde zorg thuis.