Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage Baarmoederhalsafwijking CIN

In deze rapportage presenteren wij wat partijen hebben bereikt tijdens de eerste periode van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Baarmoederhalsafwijking CIN. Deze liep van november 2019 tot en met februari 2021.

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor vrouwen met CIN te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over 3 onderwerpen. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

 1. Behandeling - alleen behandelen als het nodig is.
  De richtlijnmodule ‘Management CIN 2’ is bijna afgerond. En uitkomstindicatoren en spiegelinformatie over de behandeling zijn in ontwikkeling.
 2. Vervolgtraject  - overal dezelfde zorg.
  Partijen bekijken hoe vervolgtrajecten verplaatst kunnen worden van de tweede naar de eerste of anderhalve lijn. En uitkomstindicatoren en spiegelinformatie voor de vervolgbehandeling zijn in ontwikkeling.
 3. Algemeen - Betere informatie om samen te kunnen beslissen.
  Partijen trekken samen op om patiënteninformatie op elkaar af te stemmen. Ook is een praatkaart ‘HPV en kanker’ ontwikkeld en is de voorlichtingsvideo ‘colposcopie’ hernieuwd onder de aandacht gebracht en verspreid.

Voortgang implementatiebreed

 • Er is een pilot gestart met het programma Zorgevaluatie en Gepast (ZE&GG) om de verbeterafspraken te versterken.
 • Betrokken partijen hebben onderling verschillende overleggen opgestart om verbeterafspraken actiegericht uit te werken.

Vervolg implementatiefase

In het komende jaar worden de eerste definitieve resultaten verwacht van de implementatie, komt spiegelinformatie landelijk beschikbaar via ZE&GG en vindt in het derde kwartaal van 2021 een tweede vervolgbijeenkomst met alle betrokken partijen plaats. De volgende voortgangsrapportage Baarmoederhalsafwijking CIN staat gepland voor de eerste helft van 2022.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.