Zinnige Zorg - Tweede voortgangsrapportage Baarmoederhalsafwijking CIN

In deze rapportage presenteren wij wat partijen hebben bereikt tijdens de tweede periode van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Baarmoederhalsafwijking CIN. Deze liep van maart 2021 tot en met september 2021.

Voortgang per verbetermogelijkheid

De volgende verbetermogelijkheden en behaalde resultaten komen in deze voortgangsrapportage aan bod.

1. Behandeling - alleen behandelen als het nodig is:

 • doorontwikkelen en implementeren richtlijn ‘CIN, AIS en VAIN’;
 • ontwikkelen spiegelinformatie;
 • landelijke colposcopieregistratie.

2. Vervolgtraject  - overal dezelfde zorg:

 • doorontwikkelen en implementeren richtlijn ‘CIN, AIS en VAIN’;
 • ontwikkelen spiegelinformatie over vervolgtrajecten;
 • verkenning verplaatsen vervolgtrajecten van tweede naar eerste lijn

3. Algemeen - Betere informatie om samen te kunnen beslissen:

 • samenwerking Bekkenbodem4All en Olijf;
 • ontwikkelen keuzekaart CIN;
 • ontwikkelen voorlichtingsvideo’s;
 • ontwikkelen patiëntensituaties Thuisarts.nl;
 • doorontwikkelen praatkaart CIN;
 • bevorderen Samen beslissen;
 • aandacht voor stoppen met roken.

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor vrouwen met CIN te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

In 2022 volgt weer een bijeenkomst met de betrokken partijen om de evaluatie van het implementatietraject te bespreken.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.