Zinnige Zorg - Dossieronderzoek beeldvorming en diagnostiek bij mensen met een VB en probleemgedrag

In dit rapport presenteert en beschrijft het Zorginstituut de resultaten van een dossieronderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag (zorgzwaartepakket VG6 en VG7). Het onderzoek is uitgevoerd op bestaande data van het Leeronderzoek aan het Erasmus MC. Deze analyses zijn uitgevoerd in het kader van het Zinnige Zorg-project ‘Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.

Doel onderzoek

Het doel van de uitgevoerde analyses is om inzicht te krijgen in hoeverre onderdelen van beeldvorming en diagnostiek zoals vermeld in de multidisciplinaire richtlijn deel uitmaken van het proces van beeldvorming en diagnostiek voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag en worden geregistreerd.

Resultaten onderzoek

De uitkomsten van dit rapport geven inzicht in het percentage mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag, bij wie:

  • etiologische diagnostiek is verricht naar de oorzaak van de verstandelijke beperking;
  • de ernst van de verstandelijke beperking in kaart is gebracht;
  • uitslagen van IQ-tests bekend zijn en de sociaal emotionele ontwikkelingsleeftijd is bepaald;
  • onderzoek is gedaan naar somatische en psychiatrische aandoeningen;
  • visus- en gehoormetingen zijn uitgevoerd;
  • medicatiecontroles zijn uitgevoerd.

Zinnige Zorg-project 'Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’

In het Zinnige Zorg-project ‘Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen in het proces van beeldvorming en diagnostiek mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.
De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Beeldvorming en diagnostiek bij probleemgedrag in de praktijk: de aanpak bij volwassenen met een verstandelijke beperking met 24 uurszorg.
  2. Dossieronderzoek beeldvorming en diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.
  3. De rol van verwanten van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag bij begeleiding en behandeling.