Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase VB en probleemgedrag

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met partijen in de Gehandicaptenzorg welke verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en probleemgedrag. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 21 september 2020. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk de conclusies van de verdiepingsfase door te nemen en met stakeholders de mogelijke richtingen te verkennen om de zorg voor mensen met een VB en probleemgedrag te verbeteren. De 3 hoofdconclusies zijn:

  1. er is onvoldoende bekendheid met en gebruik van het AAIDD-model;

  2. werkprocessen zijn onvoldoende gestandaardiseerd;

  3. het meervoudig en breed kijken naar de cliënt is niet toereikend.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd van 2 onderzoeken en hebben we samen met betrokken partijen 3 verbeterrichtingen benoemd, namelijk: 

  1. vergroten van bekendheid en het gebruik van het AAIDD-model;
  2. standaardiseren van de werkprocessen;
  3. meervoudig en breed kijken naar de cliënt.

Het vervolg

In het najaar 2020 zal het Zorginstituut het ingezette gesprek over verbetermogelijkheden met de stakeholders voortzetten. De 3 conclusies op hoofdlijnen vormen daarvoor de basis. Het Zorginstituut zal de verbeteracties en de resultaten van de afspraken beschrijven in een verbetersignalement. Partijen ontvangen het concept van dit verbetersignalement naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 voor schriftelijke consultatie.