Ondersteuning bij ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten

Met ondersteunende middelen zoals tools, leidraden en handreikingen voor het maken van kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende meetinstrumenten en informatiestandaarden draagt het Zorginstituut bij aan standaardisering en uniformering van deze kwaliteitsinstrumenten. Deze staan op de website Zorginzicht in het onderdeel Ontwikkeltools.

Specifieke hulmiddelen bij het maken van meetinstrumenten

Zorginstituut Nederland biedt een aantal vernieuwde tools aan met praktische tips voor de ontwikkelaars en gebruikers van patiëntenvragenlijsten over ervaringen met de zorg. Dit draagt bij aan het meer uniform meten, verzamelen en analyseren van dit soort gegevens. En dit bevordert de beschikbaarheid van begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Deze hulpmiddelen zijn van belang voor onderzoeksbureaus die vragenlijsten ontwikkelen en meetorganisaties die gegevens verzamelen; zij zijn te gebruiken bij het maken en gebruiken van patiëntenvragenlijsten PREM en PROM. De tools geven praktische aanwijzingen en tips en bouwen voort op eerdere procedures en werkinstructies voor met name de CQ-index (nu de PREM), maar zijn algemener en minder dwingend van aard.

Leidraad kwaliteitsregistraties

Zorginstituut Nederland en Nictiz hebben een leidraad voor kwaliteitsregistraties opgesteld op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van koepelorganisaties van patiënten, zorgaanbieders in de medisch-specialistische en eerstelijnszorg en zorgverzekeraars. Hierin zijn al enkele belangrijke uitgangspunten benoemd waaraan een goed functionerend stelsel van kwaliteitsregistraties zou moeten voldoen.

De leidraad is een handvat voor zorgaanbieders die ze kunnen gebruiken bij het opzetten en doorontwikkelen van kwaliteitsregistraties. In de leidraad staan aanbevelingen om de organisatie en de inhoud van kwaliteitsregistraties in te richten.