Leidraad Kwaliteitsregistraties

Deze leidraad uit januari 2016 is gericht op het op een toekomstbestendige manier verbeteren van het stelsel van kwaliteitsregistraties. Deze leidraad is een handvat voor die partijen die betrokken zijn bij het opstellen en doorontwikkelen van kwaliteitsregistraties.

Toekomstig stelsel van kwaliteitsregistraties

Het streven is te komen tot een stelsel van kwaliteitsregistraties van hoge kwaliteit dat beheersbaar is in aantal, financiering en administratieve lasten. Hiervoor zijn afspraken nodig die boven de eigen discipline en sector uitstijgen. Regie is wenselijk om een gezond stelsel van kwaliteitsregistraties te beheren, toegevoegde waarde te creëren, te financieren en te benutten. De belangrijkste kenmerken van dit stelsel zijn:

  1. Het stelsel draagt bij aan de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg.
  2. Kwaliteitsregistraties helpen de patiënt bij het maken van keuzes in de zorg en bij het voeren van regie over zijn eigen gezondheid.
  3. Er zijn domeinoverstijgende systeemafspraken die de organisatie van de (door)ontwikkeling van kwaliteitsregistraties ondersteunen en stroomlijnen. Deze afspraken zijn geoperationaliseerd in ‘levende’ leidraden: leidraden die op basis van ervaringen en veranderende eisen en mogelijkheden, periodiek worden bijgesteld.
  4. Er is een bestuurlijk mechanisme dat het bestaansrecht van kwaliteitsregistraties beoordeelt, legitimeert en verantwoordt op geleide van genoemde afspraken. Dit vormt de basis voor financiering.
  5. Er zijn instrumenten beschikbaar die dienen als referentie voor afzonderlijke kwaliteitsregistraties (spiegelen, analyseren en verbeteren).
  6. Er is een up-to-date overzicht van kwaliteitsregistraties met een korte typering per registratie. Per registratie wordt aangegeven hoe toegang tot de data wordt verkregen.
  7. Kwaliteitsregistraties sluiten nationaal en internationaal zo veel mogelijk op elkaar aan. Bestaande registraties zijn koppelbaar (organisatorisch, technisch, zorginhoudelijk). Nieuwe registraties sluiten aan bij bestaande en maken gebruik bij registratie van nationaal en internationaal gangbare terminologie, standaarden: eenheid van taal.
  8. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe ‘eenmalig registreren, meervoudig gebruik’: optimaal gebruik maken van gegevens die in het primaire proces worden vastgelegd.
  9. Kwaliteitsregistraties voldoen aan afgesproken normen wat betreft kwaliteit, betrouwbaarheid en beveiliging. De wijze waarop dit wordt gerealiseerd, is transparant en zo efficiënt mogelijk.
  10. Kwaliteitsregistraties hebben besturingsmodellen waarin de PDCA-cyclus met betrekking tot de registratie is geborgd.