Verbeteren en verbreden toets op het basispakket

Zorginstituut Nederland werkt aan het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket (VVTB). Dit houdt in dat we de eisen aanscherpen om zorg wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit heet pakketbeheer. In verschillende deelprojecten werken we hieraan. Het is namelijk belangrijk dat in alle zorgsectoren op dezelfde manier keuzes worden gemaakt over de vergoeding van zorg. Die keuzes maakt het Zorginstituut niet alleen, maar samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Verbeteren van de toets op het basispakket

Om de toets op het basispakket te verbeteren gaat het Zorginstituut de bestaande eisen duidelijker uitwerken. Deze zogeheten pakketcriteria zijn: effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. Het doel is om deze meer op dezelfde manier en in samenhang toe te passen in de praktijk. We doen daarvoor het volgende:

 • Doorgaan met het verduidelijken van de pakketcriteria en hoe partijen in de zorg deze moeten toepassen in de praktijk.
 • Schrijven van handleidingen voor specifieke zorgsectoren over het beoordelen van de effectiviteit van zorg.
 • Instellen van een tijdelijke commissie van onafhankelijke deskundigen. Deze commissie zal adviseren hoe ook personeelsinzet en duurzaamheid kunnen meewegen als pakketcriteria.

Verbreden van de toets op het basispakket

Om de toets op het basispakket te verbreden gaat het Zorginstituut om te beginnen:

 • Vaker op eigen initiatief beoordelen en adviseren of bepaalde zorg in verschillende zorgsectoren nog thuishoort in het basispakket.
 • Laten zien wat de ervaringen zijn met het uitbreiden en aanscherpen van de pakketcriteria. Zijn deze breed  toepasbaar? Welke verbeteringen zijn er verder nodig?

VVTB met oog op passend pakketbeheer

Het Zorginstituut wil met het passend pakketbeheer bijdragen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Pakketbeheer betekent dat we uitspraken doen over welke zorg wel of niet wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Bij pakketbeheer wordt zorg getoetst en beoordeeld op effectiviteit, kosten en gezondheidswinst. Passend pakketbeheer is nodig, omdat er steeds meer nieuwe vormen van zorg op de markt komen.

Daartoe heeft het Zorginstituut in april 2023 al de volgende documenten gepubliceerd:

Om bij te dragen aan passende en toekomstbestendige verzekerde zorg zet het Zorginstituut in op 3 met elkaar samenhangende richtingen:

 • naar meer proactief en impactgericht pakketbeheer;
 • naar verbreding en verbetering van pakketbeheer;
 • naar meer mogelijkheden voor acties na pakketuitspraken.

Voor informatie

Hebt u vragen over VVBT en passend pakketbeheer? Dan kunt u deze per e-mail stellen aan:  

Saskia Knies, coördinator VVTB via sknies@zinl.nl

Timon Sibma, manager HHI via tsibma@zinl.nl.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Ministerie van VWS
 • Nederlands Huisartseng Genootschap (NHG)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)