Rol en ambitie

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alleen zorg wordt geleverd die echt werkt tegen een redelijke prijs. En dat we die zorg efficiënt organiseren. Daarbij vervult het Zorginstituut een cruciale rol. Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het pakket van goede, verzekerde zorg. Wat gaat erin, wat gaat eruit? Dat doen we binnen de wettelijke en budgettaire grenzen die de Tweede Kamer vaststelt.

Stijgende zorguitgaven

De zorguitgaven in Nederland stijgen en blijven stijgen. Als we niets doen, staan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg op het spel. Nieuwe behandelingen en geneesmiddelen vergoeden uit het basispakket is dan niet langer vanzelfsprekend. Eenvoudigweg omdat we dat met elkaar niet meer kunnen betalen. Daarom zijn aanpassingen nodig in de manier waarop we de zorg organiseren. Dat betekent andere keuzes voor iedereen: patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.

Meer uitgesproken en krachtige positie

Het Zorginstituut is beheerder van het pakket van verzekerde zorg en neemt een steeds meer uitgesproken en krachtige positie in. We richten al onze pijlen op het stellen van voorwaarden aan zorg die wordt vergoed uit het basispakket. We onderzoeken of de geleverde zorg werkt en tegen een redelijke prijs wordt geleverd. Dit is en blijft de eerste voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket. Ook bestaande zorg in het basispakket willen we scherper toetsen op die voorwaarde. Vaak gebeurt dit alleen bij toelating tot het basispakket. Dat moet veranderen. Ook bij zorg in het basispakket gaan we vaker kijken of deze echt werkt en onderzoeken of er een beter of goedkoper alternatief in het basispakket zit.

Passende zorg

Passende zorg is de rode draad in alle taken van het Zorginstituut. Als samensteller van het pakket van verzekerde zorg stellen we steeds nadrukkelijker de vraag of de geleverde zorg passend is. Dus naast effectiviteit kijken we naar vragen als: is een behandeling goed georganiseerd en passend bij wat deze patiënt nodig heeft? Bevordert de behandeling de zelfredzaamheid van de patiënt en voorkomt het zwaardere zorg? Afspraken hierover worden in veel sectoren al vastgelegd in kwaliteitskaders en richtlijnen. Deze afspraken gaan wat ons betreft steeds vaker gelden als harde voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket. 

Kwaliteitskader Passende zorg

We werken ook met andere activiteiten aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de verzekerde zorg in Nederland, met Passende zorg als leidraad. We publiceren regelmatig signalementen over de vraag hoe de beweging naar passende zorg concreet vorm kan krijgen in een specifiek zorggebied, zoals kanker of hart- en vaatziekten. Zo stimuleren wij zorgverleners om de zorg passender te maken. Ook vinden wij het belangrijk dat alle zorgpartijen het eens worden over een algemeen Kwaliteitskader Passende zorg. Als leidraad voor iedereen in de zorg en voor ons als pakketbeheerder. Zo kunnen we er stap voor stap voor zorgen dat alle vergoede zorg werkt tegen een redelijke prijs, efficiënt is georganiseerd en past bij wat de patiënt nodig heeft.