Missie en visie

Goede zorg die toegankelijk is én blijft voor iedereen in Nederland. Daar geloven wij in en daar werken wij aan. En daarover willen we het gesprek met de samenleving aangaan. Want goede en toegankelijke zorg is de verantwoordelijkheid van iedereen. We zullen allemaal andere keuzes moeten maken: patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars én de overheid. 

Actieplan

Zorginstituut Nederland heeft samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht hoe de zorg zich kan blijven verbeteren en ook  in de toekomst toegankelijk blijft voor iedereen in Nederland. De uitkomsten daarvan hebben we voorgelegd aan experts en partijen uit het zorgveld. Daaruit is een actieplan voorgekomen: Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nú.

De principes van Passende zorg

Centraal in het actieplan staat het begrip Passende zorg. Passende zorg heeft 4 basisprincipes:

  • Passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs. 
  • Passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen. 
  • Passende zorg wordt waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd. 
  • Passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid. 

Deze principes zijn de beginselen waaraan we moeten werken om passende zorg te laten ontstaan. Het zijn geen harde regels, maar ze geven wel richting zonder voor elke situatie tot in detail te beschrijven wat passende zorg is. De principes zijn het kompas voor iedereen die werkt aan passende zorg.

Samen andere keuzes maken

De zorg inrichten volgens de 4 principes van Passende zorg is een uitdaging. Het betekent samen andere keuzes maken. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. De zorgverzekeraar bijvoorbeeld, heeft de verantwoordelijkheid om bij het contracteren en inkopen van zorg behandelingen en interventies te toetsen aan de principes van Passende zorg. Zorgverleners en zorginstellingen moeten op hun beurt alleen zorg aanbieden waarvoor het bewijs bestaat dat deze ook echt werkt. Passende zorg houdt ook in dat zorgaanbieders actief het gesprek met patiënten aangaan over welke zorg het beste past bij hun persoonlijke situatie. Dat kan in sommige gevallen ook de keuze betekenen om niet te behandelen en te kiezen voor kwaliteit van leven. En patiënten en hun naasten – en dat zijn wij allemaal – zullen moeten accepteren dat niet alles wat kan, ook moet of nut heeft. 

Onze rol

Ook het Zorginstituut zal als samensteller van het pakket van goede, verzekerde zorg andere keuzes gaan maken. We blijven onderzoeken of de geleverde zorg werkt tegen een redelijke prijs. Dat is en blijft de eerste voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket. Daarnaast kijken we steeds nadrukkelijker of de geleverde zorg passend is. Afspraken hierover zijn in veel sectoren al vastgelegd in kwaliteitskaders en richtlijnen. Deze afspraken gaan wat ons betreft ook steeds vaker gelden als voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket. Op de korte termijn richten we ons daarbij vooral op behandelingen en geneesmiddelen met grote maatschappelijke gevolgen. Daarna nemen we op dezelfde wijze het hele basispakket en de langdurige zorg onder de loep.

Ambities waarmaken

Het is een ambitieus plan, maar we vertrouwen op de wil om te veranderen bij álle betrokkenen. Samen kunnen we een van de beste zorgstelsels ter wereld nog passender maken, zodat iedereen in Nederland toegang heeft én houdt tot goede zorg.