Financieel verslag uitvoeringstaken

Het Zorginstituut brengt jaarlijks een Financieel verslag uitvoeringstaken uit. Hierin verantwoordt Zorginstituut Nederland zich aan de minister van VWS over de uitvoering van taken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg waarvoor Zorginstituut Nederland als uitvoerder direct verantwoordelijk is, en van de uitvoering van de daarmee samenhangende regelingen.

Daarnaast informeren we met dit verslag belanghebbende partijen over de inhoudelijke en financiƫle ontwikkelingen die zich binnen de uitvoeringstaken in het verslagjaar hebben voorgedaan.

Sinds 1 januari 2017 zijn de uitvoeringstaken overgeheveld naar het CAK. Om die reden brengt het Zorginstituut geen Financieel verslag uitvoeringstaken meer uit.