Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van het Zorginstituut, kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt, bezwaar maken. Hier vindt u informatie over het maken van bezwaar.

Waartegen kunt u bezwaar maken?

Een bezwaar kan alleen gaan over een besluit van het Zorginstituut dat u per brief hebt ontvangen. Bijvoorbeeld een besluit over een subsidie of een besluit over een Woo-verzoek.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent door het Zorginstituut, kunt u een klacht indienen. Meer informatie hierover staat op de pagina 'Klacht indienen'.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt zelf bezwaar maken of iemand machtigen om namens u bezwaar te maken tegen een besluit van het Zorginstituut.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • de datum van uw bewaarschrift;
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (het is hierbij raadzaam om datum, kenmerk en het  onderwerp van het besluit te vermelden, ook kunt u een kopie van het besluit meesturen);
  • waarom u daar bezwaar tegen maakt;
  • uw naam, postadres en e-mailadres (en eventueel uw telefoonnummer);
  • uw handtekening.

Als u documenten hebt die uw bezwaarschrift ondersteunen, kunt u die aan uw bezwaarschrift toevoegen.

Onderteken het bezwaarschrift en stuur dit naar:

Zorginstituut Nederland
t.a.v. Team Juridische Zaken
Postbus 320
1110 AH Diemen

Iemand machtigen

Als u iemand machtigt om bezwaar voor u te maken, kunt u het machtigingsformulier invullen en meesturen met uw bezwaarschrift. Laat u uw bezwaar indienen door een advocaat, dan is een machtiging niet nodig.

Kosten

De bezwaarprocedure is kosteloos. Maakt u gebruik van een advocaat of deskundigen, dan zijn de kosten daarvan wel voor uw rekening.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift wordt u uitgenodigd aan te geven of u mondeling een toelichting wenst te geven op uw bezwaarschrift. Het Zorginstituut neemt daarna meestal binnen 6 weken een beslissing op uw bezwaarschrift. Mocht het meer tijd kosten, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Geldigheid besluit tijdens bezwaarprocedure

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden terwijl uw bezwaar in behandeling is. Wilt u dat de werking van een besluit wordt geschorst, zodat het niet kan worden uitgevoerd? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening tot een besluit is genomen op uw bezwaar.

Hebt u bezwaar tegen een beslissing van uw zorgverzekeraar?

U kunt bij ons geen bezwaar maken, als u een geschil hebt met uw zorgverzekeraar over een aanspraak op Zvw-zorg. Daarvoor kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).