Thema 2019: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten die ernaar streven informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk te maken. Deze subsidievoorziening van het Zorginstituut liep tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiek thema. In 2019 gingen met deze subsidieregeling 8 projecten van start.

Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg

Het thema voor 2019 is ‘Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Dit thema is vastgesteld door minister Bruins. Net als in 2018 hebben we in 2019 subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die uitkomstinformatie gebruiken voor Samen beslissen tijdens het gesprek tussen patiënt en zorgverlener in de spreekkamer.

8 projecten van start in 2019

Subsidieaanvragen konden van 1 februari tot en met 31 maart 2019 ingediend worden. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moesten projecten voldoen aan de algemene en (thema)specifieke criteria van het beleidskader 'Subsidiëren van transparantie over de kwaliteit van zorg 2019’. In totaal hebben 40 consortia van zorgpartijen en patiëntenverenigingen een projectvoorstel gedaan. Daarvan zijn in juni 2019 8 ingediende voorstellen goedgekeurd. Het gaat om zogeheten voorlopers. Die gaan na de zomerperiode van start en ontvangen gedurende maximaal 2 jaar subsidie.

In totaal is er voor dit thema € 5,75 miljoen ter beschikking gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit plafond is bereikt door het goedkeuren van de 8 projecten. Na afloop van de subsidieperiode moeten projecten op eigen kracht kunnen worden voortgezet. De opgedane kennis en bereikte resultaten moeten landelijk worden gedeeld en zonder winstoogmerk toegankelijk worden gemaakt.

Lijst van al eerder gesubsidieerde projecten

In het beleidskader staat vermeld dat op de website van het Zorginstituut een overzicht staat van reeds gesubsidieerde projecten die vallen onder de regeling ‘Transparantie over de kwaliteit van Zorg’ (subsidiejaren 2016, 2017 en 2018). Dit overzicht vindt u hier.