Subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ bestaat uit inmiddels 3 jaargangen. Per jaargang is € 5 miljoen beschikbaar. Een project kan maximaal € 1 miljoen toegekend krijgen. Met deze regeling stimuleert het Zorginstituut het goede gesprek tussen zorgvragers en zorgverleners. Per 2024 stopt de regeling wegens onvoldoende beschikbare middelen. Vanaf dan worden geen nieuwe subsidierondes meer gestart. Oude jaargangen blijven wel doorlopen.  

Vroegtijdige beëindiging regeling 

De subsidieregeling zou lopen van 2021-2025. Maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de subsidieregeling vroegtijdig te beëindigen wegens onvoldoende beschikbare middelen. Met de afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijft er onverminderd aandacht voor samen beslissen op basis van uitkomstinformatie uit de praktijk, over wat de best passende zorg is door patiënten en zorgprofessionals. Door de subsidieregeling vervroegd te beëindigen komt er financiële ruimte om deze afspraken uit te voeren. 

De beëindiging heeft geen gevolgen voor de lopende projecten die subsidie krijgen uit de jaargangthema’s ‘Kwetsbare ouderen’ (2021), ‘Kinderen’ (2022) en ‘Beperkte gezondheidsvaardigheden’ (2023). Deze projecten gaan zoals afgesproken verder en krijgen de gebruikelijke begeleiding en ondersteuning van het Zorginstituut.

Informatievideo Samen beslissen
Spreker: Uriëll Malanda, programmamanager Stimuleringsprogramma Samen Beslissen

Wilt u werk maken van 'Samen beslissen' maar mist u de financiering om een start te maken? Of misschien wilt u samen met uw patiënten leren hoe u gebruik kan maken van uitkomstinformatie om samen betere beslissingen te maken. Dan is misschien deze subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie' iets voor u. In deze video licht ik toe hoe u in aanmerking kunt komen voor deze subsidie. Ik zal achtereenvolgens u vertellen wat deze subsidieregeling inhoudt. Vervolgens vertel ik iets over het thema van dit jaar. En daarna de planning.

De subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' is er om te leren hoe je, met behulp van uitkomstinformatie, een betere beslissing kunt gaan maken. Maar niet alleen daarvoor. Hij is er ook om alle ervaren kennis en ervaringen in te zetten en ervan te leren. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland in opdracht van het ministerie van VWS.

Elk jaar kiezen we een ander thema. Om er zo voor te zorgen dat 'Samen beslissen' steeds groter wordt en steeds meer wordt toegepast in Nederland. Zo dragen wij bij aan passende zorg. En als je denkt dat je project er alleen voor staat, dat is niet zo. Er zijn inmiddels al meer dan 50 projecten die bijdragen aan hun kennis. Een aantal van die projecten zijn zelfs al ingebed in hun eigen organisatie. Structureel ingebed, of al opgeschaald. Met alle kennis die zij hebben opgedaan en alle ervaringen, dragen wij bij aan het leren over hoe uitkomstinformatie kan bijdragen aan een goed gesprek aan het 'Samen beslissen'. Bent u benieuwd naar alle projecten die al uit deze regeling zijn voortgekomen? Ga dan naar deze link'

BEELDTEKST: platformuitkomstgerichtezorg.nl/stimuleringsprogramma.

Uit de praktijk weten we dat het ontbreken van financiën vaak een belemmering is om te starten met 'Samen beslissen' of het gebruiken van uitkomstinformatie. Als u in aanmerking wilt komen voor een project, dan hebben wij een financiering voor u. Dan moet uw project wel voldoen aan een aantal criteria. Ik noem de drie belangrijkste voor u op. Allereerst moet het project echt gaan over het 'Samen beslissen' in de praktijk. Ten tweede is het belangrijk dat het project persoonsgericht is. Daarmee bedoelen we dat de activiteiten in het project gaan om de doelen en de wensen van de patiënt. Maar ook dat je rekening houdt met de vaardigheden die ze hebben. Of ze de informatie die je ze geeft, of ze dat wel begrijpen. Of ze dat kunnen plaatsen. En als laatste is het de bedoeling dat er een goede samenwerking is tussen alle zorgverleners rondom die patiënt. Het gaat er dan ook om dat je informatie en kennis over 'Samen beslissen' vanuit bijvoorbeeld het ziekenhuis meeneemt naar de zorg dichtbij. Een compleet overzicht van waar uw projectvoorstel aan zou moeten voldoen, de criteria en voorwaarden, kunt u vinden op de website zorginstituutnederland.nl.

Dan neem ik u nog even mee naar de planning. Het Zorginstituut neemt alleen maar volledige en op tijd aangeleverde documenten in. Daarna gaan we die aanvragen beoordelen. We kijken dan natuurlijk naar de inhoud en de relevantie. Voldoet uw aanvraag aan alle criteria? Vervolgens kijken we naar de haalbaarheid. Is het mogelijk om alles wat u wilt gaan doen in twee jaar te stoppen? En lukt dat dan ook? We kijken natuurlijk ook naar de financiën. Voor het hele subsidiejaar hebben we 5 miljoen euro subsidie ter beschikking. En elk project mag maximaal 1 miljoen euro aanvragen. Verder kijken we ook naar de communicatie. Wij eisen namelijk van u dat u vanaf het begin af aan uw project ook uitdraagt, uw resultaten uitdraagt. En daarmee anderen aanzet om daarvan gebruik te maken.

Wilt u een aanvraag indienen? Alle informatie, documenten en veelgestelde vragen kunt u vinden op de website:zorginstituutnederland.nl.

BEELDTEKST: Logo Rijksoverheid, Zorginstituut Nederland. Heeft u nog vragen? Zorginstituutnederland.nl. Of mail ze dan naar: samenbeslissen2023@zinl.nl. Zorginstituut Nederland ©2023

Doel van de subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is dat mensen op basis van uitkomstinformatie zelf kunnen meebeslissen over welke zorg het beste bij hen past. De regeling is bedoeld voor zorgnetwerken die starten vanuit de eerste lijn, met het doel om kennis en ervaring over uitkomstgerichte zorg die is opgedaan in de tweede of derde lijn te delen met de eerste lijn en daar verder te verbreden.

In 2023 ondersteunen we met de subsidieregeling projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Op de pagina Thema 2023: Samen beslissen met beperkte gezondheidsvaardigheden vindt u meer informatie over dit thema. 

Over de subsidieregeling en rol Zorginstituut

Het Zorginstituut voert de subsidieregeling uit in nauw overleg met het ministerie van VWS. Het Zorginstituut levert een actieve en krachtige bijdrage aan het op gang brengen en houden van de beweging van Samen beslissen. We vervullen een rol als aanjager, verbinder, facilitator en meedenker. Tegelijkertijd zorgen we ervoor een goede subsidieverstrekker te zijn door het beschikbare subsidiegeld doelmatig en rechtmatig te besteden.

Aan elk project wordt een projectbegeleider gekoppeld vanuit het Zorginstituut. De projectbegeleider functioneert als een scharnier tussen de projecten en het Zorginstituut. 

De subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' is het vervolg op de succesvolle subsidieregeling 'Transparantie over de kwaliteit van de zorg'. Deze liep van 2016-2020. De regeling sluit aan bij het programma 'Uitkomstgerichte zorg' van het ministerie van VWS. 

Verbeteren toegankelijkheid en kwaliteit van zorg

Tussen 2016 en eind 2019 en sinds september 2021 zijn al meer dan 54 projecten gestart waarbij patiëntenorganisaties en zorgverleners nauw samenwerken bij de ontwikkeling en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen. Al deze projecten hebben subsidie ontvangen van Zorginstituut Nederland (via de regeling 'Transparantie over de kwaliteit van Zorg of ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen'), met als doel actief de ontwikkeling, inzet en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen te bevorderen. Daarmee verbeteren we samen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.