Thema 2022: Samen beslissen met kinderen

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ stimuleert projecten die Samen beslissen realiseren door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Per 2024 stopt de regeling wegens onvoldoende beschikbare middelen. Vanaf dan worden geen nieuwe subsidierondes meer gestart. Oude jaargangen blijven wel doorlopen. In 2022 richtte de subsidieregeling zich op het thema Samen beslissen met kinderen.

Informatievideo Samen beslissen
Spreker: Uriëll Malanda, programmamanager Stimuleringsprogramma Samen Beslissen

Wilt u werk maken van Samen beslissen, maar mist u de financiering om een start te maken? Of misschien wilt u samen met uw patiënten leren hoe u gebruik kan maken van uitkomstinformatie, om samen betere beslissingen te maken. Dan is misschien deze subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie' iets voor u. In deze video licht ik toe hoe u in aanmerking kunt komen voor deze subsidie. Ik zal achtereenvolgens u vertellen wat deze subsidieregeling inhoudt. Vervolgens vertel ik iets over het thema van dit jaar. En daarna de planning.

De subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' is er om te leren hoe je, met behulp van uitkomstinformatie een betere beslissing kunt gaan maken. Maar niet alleen daarvoor. Hij is er ook om alle ervaren kennis en ervaringen in te zetten en ervan te leren. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland in opdracht van het ministerie van VWS. En elk jaar kiezen we een ander thema. Om er zo voor te zorgen dat Samen beslissen steeds groter wordt en steeds meer wordt toegepast in Nederland. Zo dragen wij bij aan passende zorg. En als je denkt dat je project er alleen voor staat: dat is niet zo. Er zijn inmiddels al meer dan vijftig projecten, die bijdragen aan hun kennis. Een aantal van die projecten zijn zelfs al ingebed in hun eigen organisatie. Structureel ingebed of al opgeschaald. En met alle kennis, die zij hebben opgedaan en alle ervaringen... dragen wij bij aan het leren over hoe uitkomstinformatie kan bijdragen aan een goed gesprek, aan het Samen beslissen. Bent u benieuwd naar alle projecten, die al uit deze regeling zijn voortgekomen? Ga dan naar deze link. platformuitkomstgerichtezorg.nl/stimuleringsprogramma.

Uit de praktijk weten we dat het ontbreken van financiën vaak een belemmering is om te starten met Samen beslissen of het gebruiken van uitkomstinformatie. Als u in aanmerking wilt komen voor een project, dan hebben wij financiering voor u. Dan moet uw project wel voldoen aan een aantal criteria. Ik noem de drie belangrijkste voor u op. Allereerst moet het project echt gaan over het Samen beslissen in de praktijk. Ten tweede is het belangrijk dat het project persoonsgericht is. Daarmee bedoelen we dat de activiteiten in het project gaan om de doelen en de wensen van de patiënten. Maar ook dat je rekening houdt met de vaardigheden, die ze hebben. Of ze de informatie die je ze geeft, of ze dat wel begrijpen. Of ze dat kunnen plaatsen. En als laatste is het de bedoeling dat er goede samenwerking is tussen alle zorgverleners rondom die patiënten. Het gaat er dan ook om dat je informatie en kennis over Samen beslissen vanuit bijvoorbeeld het ziekenhuis meeneemt naar de zorg dichtbij. Een compleet overzicht van waar uw projectvoorstel aan zou moeten voldoen, de criteria en voorwaarden kunt u vinden op de website zorginstituutnederland.nl.

In 2022 richt de subsidieregeling zich op het thema 'kinderen met een zorgvraag'. En het gaat dan om kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Als het gaat om de zorg worden deze kinderen soms benaderd en behandeld alsof ze kleine volwassenen zijn. Maar dat zijn ze niet. We zouden wat meer moeten kijken naar hun eigen leefwereld. En ze op hun eigen manier aanspreken. Dit blijkt ook uit een recent rapport van de Kinderombudsman. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de specifieke situaties van kinderen. Het feit dat zij bij beslissingen rondom hun zorg eigenlijk niet worden betrokken. Of weinig worden betrokken. Een mooi en belangrijk thema. Dus heeft u een projectidee, gericht op kinderen, waarbij de wensen en de doelen van die kinderen centraal staan? Echt een uitgangspunt zijn. Een project waarin je kunt leren hoe we betere beslissingen kunnen maken, met die kinderen, als het gaat om hun eigen zorg. De regeling is nu geopend. U kunt uw projectidee indienen tot en met 31 maart.

Dan neem ik u nog even mee naar de planning. Het Zorginstituut neemt alleen maar volledige en op tijd aangeleverde documenten in. Daarna gaan we die aanvraag beoordelen. We kijken dan natuurlijk naar de inhoud en de relevantie. Voldoet uw aanvraag aan alle criteria? Vervolgens kijken we naar de haalbaarheid. Is het mogelijk om alles wat u wil gaan doen in twee jaar te stoppen? En lukt dat dan ook? We kijken natuurlijk ook naar de financiën. Voor het hele subsidiejaar hebben we 5 miljoen euro subsidie ter beschikking. En elk project mag maximaal 1 miljoen euro aanvragen. Verder kijken we ook naar de communicatie. Wij eisen namelijk van u dat u vanaf het begin af aan uw project ook uitdraagt. Uw resultaten uitdraagt. En daarmee anderen aanzet om daarvan gebruik te maken. Dus wilt u een aanvraag indienen? Alle informatie, documenten en veelgestelde vragen kunt u vinden op de website zorginstituutnederland.nl.

BEELDTEKST: Heeft u nog vragen? Zorginstituutnederland.nl. Of mail ze naar samenbeslissen2022@zinl.nl. Zorginstituut Nederland copyright 2022

Thema 2022: Samen beslissen met kinderen

In 2022 ondersteunen we met de subsidieregeling projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met kinderen. Kinderen worden onvoldoende gehoord en betrokken bij beslissingen die gaan over hun zorg. Dit blijkt uit recent rapport van de Kinderombudsman. Vaak is er geen speciale aandacht voor kinderen, terwijl het wel een kwetsbare doelgroep is. Zij moeten anders worden benaderd dan volwassenen. Kinderen zijn geen kleine volwassenen.

Rapport Kinderombudsman Mijn zorg, mijn zaak.

Het jaarthema ‘Samen beslissen met kinderen’ richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Met deze subsidieregeling dragen we bij om de juiste zorg te bieden op de juiste plek. Dus in de nabije omgeving of thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Juist voor kinderen is het voor hun verdere ontwikkeling van belang om zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving van hun gezin, school en buitenschoolse activiteiten te blijven. 

Voor kinderen is het belangrijk dat zij betrokken worden bij beslissingen in het zorgtraject rondom hun ziekte. Dat betekent dat zorgverleners in de eerste lijn goed moeten samenwerken in het netwerk rondom het kind. Dat kan complex zijn, maar is nodig om op eenduidige en begrijpelijke wijze kinderen op hun eigen niveau te betrekken. Daarnaast is deze samenwerking ook noodzakelijk om het kind te kunnen doorverwijzen naar de juiste partij én om goede informatie-uitwisseling te bevorderen.

7 gehonoreerde projecten

Op 1 juli 2022 heeft het Zorginstituut kenbaar gemaakt dat er 7 projecten worden gesubsidieerd. Alle projecten dragen op hun manier bij aan het leren gebruiken van Samen beslissen op basis van uitkomstinformatie.

Lees meer informatie op de pagina Gehonoreerde projecten 2022.

Criteria

Het Zorginstituut voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidieregeling uit. Voor het ontvangen van de subsidie geldt een aantal criteria. Zo moet het project gericht zijn op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen. Daarbij moeten de wensen, doelen en individuele gezondheidsvaardigheden van de patiënt het uitgangspunt vormen. Alle criteria zijn te vinden in de subsidieregeling. 

Publicatie Staatscourant

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant:

Subsidieregeling 2022.

Daarnaast heeft het Zorginstituut een uitgebreide toelichting geschreven op de regeling, het thema van 2022 en de beoogde resultaten van het programma:

Uitgebreide toelichting subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’.

Contact

Sinds de start van de subsidieregeling verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. Hebt u een andere vraag over de subsidieregeling, neem dan contact op via e-mail: Samenbeslissen2022@zinl.nl.

Overzicht veelgestelde vragen.