Fysiotherapie en oefentherapie (Zvw)

De vergoeding van fysiotherapie of oefentherapie geldt voor de behandeling van lichamelijke klachten of aandoeningen. Niet alle behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking.

Behandeling van lichamelijke klachten

Fysiotherapie of oefentherapie is gericht op de behandeling van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren afwijking. Het doel is om het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder andere gericht op pijnbestrijding en verbetering van mobiliteit. Niet alles komt voor vergoeding in aanmerking. Over welke klachten of aandoeningen het gaat, staat vermeld op de zogenaamde chronische lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering).
Verder kan vergoeding plaatsvinden van bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie en van oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen). Per 1 januari 2018 wordt de behandeling van artrose aan heup of knie vergoed. Vanaf 1 januari 2019wordt oefentherapie bij COPD vergoed).

Vergoeding aan jongeren tot 18 jaar

Jongeren kunnen in aanmerking komen voor behandeling van de aandoeningen die op de chronische lijst staan. Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats vanaf de 1e behandeling. Het aantal behandelingen van bepaalde aandoeningen is beperkt tot een bepaalde aantal.

Jongeren kunnen ook fysiotherapie of oefentherapie krijgen voor andere aandoeningen dan de aandoeningen die op de chronische lijst staan. Zij kunnen daarvoor 9 behandelingen per kalenderjaar krijgen. Als het resultaat daarvan onvoldoende is, kunnen zij maximaal 9 extra behandelingen krijgen.

Vergoeding aan verzekerden vanaf 18 jaar

Verzekerden van 18 jaar of ouder komen alleen in aanmerking voor behandeling van de aandoeningen die op de chronische lijst staan. De 1e 20 behandelingen zijn voor eigen rekening of kunnen (voor een deel) worden betaald vanuit een eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen van bepaalde aandoeningen is beperkt tot een bepaalde aantal.

Daarnaast kunnen verzekerden van 18 jaar en ouder in aanmerking komen voor:

  • maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie;
  • maximaal 37 behandelingen in een periode van 12 maanden bij claudicatio intermittens;
  • maximaal 12 behandelingen in een periode van 12 maanden bij artrose van heup of knie (per 1 januari 2018).

Paramedische zorg

Ergotherapie valt net als fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en diëtetiek onder de zogenaamde Paramedische zorg. Deze vormen van paramedische zorg worden vanuit het basispakket vergoed. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.

Eigen risico

Wanneer een behandeling bij een fysiotherapeut of oefentherapeut vergoed wordt uit het basispakket dan valt het onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op vergoeding voor fysiotherapie of oefentherapie staat beschreven in:

Andere vergoedingsregelingen

In sommige gevallen kan het zijn dat niet de zorgverzekeraar maar een andere instantie de fysiotherapie of oefentherapie vergoedt.
Bijvoorbeeld:

  • de gemeente als de verzekerde van de gemeente een Wmo-voorziening krijgt en er voor het gebruik van die voorziening training of begeleiding nodig is.
  • bij deelname aan een door de gemeente georganiseerd beweegprogramma vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten.
  • bij (aangepaste) bewegingslessen in het onderwijs die geen geneeskundig doel dienen. Die moeten betaald worden vanuit het onderwijs of komen voor eigen rekening.

Wanneer de verzekerde via de gemeente of bijvoorbeeld via school behandeling of begeleiding van een fysiotherapeut of een oefentherapeut krijgt, moet vooraf geïnformeerd worden of die behandeling of begeleiding ook door de gemeente of onderwijsinstelling wordt vergoed.

Wlz-zorg en fysiotherapie

Fysiotherapie of oefentherapie kan onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Deze behandeling wordt dan geboden en betaald vanuit de Wlz. Als fysiotherapie of oefentherapie geen onderdeel is van de Wlz-behandeling dan kan de behandeling vanuit het basispakket worden vergoed. Dan geldt wat hierboven is beschreven. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.