Paramedische zorg (Zvw)

Onder paramedische zorg valt fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Deze vormen van paramedische zorg worden vanuit het basispakket vergoed. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.

Fysiotherapie en oefentherapie

De vergoeding van fysiotherapie of oefentherapie geldt voor de behandeling van lichamelijke klachten of aandoeningen. Niet alles komt voor vergoeding in aanmerking. Over welke klachten of aandoeningen het gaat, staat vermeld op de zogenaamde chronische lijst. Verder kan vergoeding plaatsvinden van bekkenfysiotherapie en van oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen). Per 1 januari 2018 wordt de behandeling van artrose aan heup of knie ook vergoed.

Lees verder op de pagina 'Fysiotherapie en oefentherapie'.

Logopedie

Logopedie gericht op herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen is opgenomen in het basispakket. Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient de behandeling een geneeskundig doel te hebben. Dat betekent dat de behandeling van de logopedist gericht moet zijn op het herstellen, verbeteren of onderhouden van het functioneren van de organen voor gehoor, stem of spraak, of het noodzakelijke reguleren van de ademhaling voor de stemgeving.

Lees verder op de pagina 'Logopedie'.

Ergotherapie

Bij ergotherapie is de behandeling gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van lichamelijke of psychische stoornissen, beperkingen of handicaps. De persoon krijgt advies, instructie, training of behandeling om weer algemene dagelijkse of arbeidsgerelateerde handelingen te kunnen doen en weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in zijn leefsituatie, woonsituatie of werksituatie.

Lees verder op de pagina 'Ergotherapie'.

Diëtetiek

Diëtetiek betreft voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel en het behandelen door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten.

Lees verder op de pagina 'Diëtetiek'.

Wlz-zorg en paramedische zorg

Als iemand Wlz-zorg krijgt, dan kan fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en/ of diëtetiek onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Als dit niet het geval is, dan kan de verzekerde deze zorg krijgen vanuit de basisverzekering. Het bovenstaande geldt dan. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.