Uitvoeringstoets spoedzorg

Zorginstituut Nederland beschrijft in een uitvoeringstoets de aanpak voor 3 opdrachten in de spoedzorg. Het gaat om het in kaart brengen van medisch onderbouwde kwaliteitsnormen voor 5 tijdkritische aandoeningen, de doorontwikkeling en uitbreiding van het  ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’ en het bevorderen van de implementatie van de ‘90%-multitraumanorm’. De uitvoeringstoets is gedaan op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

3 opdrachten

Het ministerie van VWS specificeert in een opdrachtbrief 3 opdrachten die voortvloeien uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de beleidsagenda.

1. Advies tijdkritische aandoeningen

Het Zorginstituut is gevraagd om een onafhankelijke, medisch onderbouwde rapportage op te stellen voor 5 tijdkritische aandoeningen: 

  1. acuut hartinfarct (STEMI);
  2. acuut herseninfarct (CVA);
  3. ruptuur van de buikslagader (RAAA);
  4. multitrauma;
  5. acute verloskunde.

Deze rapportage is in september 2023 in een brief aan de minister van VWS gestuurd. Het betreft aandoeningen of symptomen die wijzen op een zeer ernstige of levensbedreigende situatie voor de patiënt. Om vermijdbare en onomkeerbare gezondheidsschade te voorkomen, is het voor deze patiënten noodzakelijk om snel te worden behandeld in een ziekenhuis met het juiste personeel en faciliteiten. Voor de 5 genoemde tijdkritische aandoeningen wordt een patient journey gemaakt, waarin op basis van bestaande richtlijnen en protocollen wordt beschreven:

  • binnen hoeveel tijd welk type zorg moet worden verleend of welke actie nodig is;
  • aan welke kwaliteitskenmerken deze zorg moet voldoen, bijvoorbeeld de benodigde expertise of volumenormen. Het gaat hierbij om de behandeling vanaf de eerste melding tot de start van de behandeling in het juiste ziekenhuis (on set - to door), zodat de patiënt geen onomkeerbare gezondheidsschade oploopt.

Daarnaast is het verzoek om na te gaan of er naast deze typen spoedzorg (uit het rapport van de Gezondheidsraad) nog andere tijdkritische aandoeningen zijn waarvoor medisch onderbouwde kwaliteitsnormen moeten worden ontwikkeld. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om binnen deze opdracht nieuwe kwaliteitsnormen voor tijdkritische aandoeningen vast te stellen of afspraken te maken over de organisatie van zorg. Dit zou wel een vervolgstap kunnen zijn op basis van de opgeleverde rapportage.

2. Kwaliteitskader Spoedzorgketen

In nauwe samenspraak met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) neemt het Zorginstituut een coördinerende en faciliterende rol bij het implementeren, doorontwikkelen en uitbreiden van het ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’.

Momenteel nemen 12 landelijke organisaties deel aan de Landelijke Spoedzorgtafel. Deze organisaties zijn betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het verzoek van VWS is om de reikwijdte van het kwaliteitskader uit te breiden en te verbinden met de domeinen acute psychiatrie, de acute wijkverpleging, de langdurige zorg en de farmaceutische spoedzorg. Hiervoor zal de Landelijke Spoedzorgtafel worden uitgebreid met onder meer de Nederlandse GGZ, Actiz en Verenso. Daarnaast vraagt VWS aan het Zorginstituut om de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader te faciliteren, o.a. door aanscherping van kwaliteitscriteria en het opnemen van een informatieparagraaf net alshet opnemen van nieuwe ontwikkelingen, zoals zorgcoördinatie.  

3. Advies multitraumanorm

De norm “Minimaal 90% van de multitraumapatiënten wordt direct in het regionaal traumacentrum gepresenteerd” is in 2014 vastgesteld en wordt vanaf 2015 via de Transparantiekalender uitgevraagd. Aan het Zorginstituut is gevraagd om in samenspraak met de direct betrokken zorgpartijen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 een advies te geven hoe de implementatie van deze multitraumanorm kan worden bevorderd. Het advies is iop 28 maart 2023 uitgebracht:

Advies bevordering implementatie multitraumanorm - Verder weg omdat het beter is!.

In dit advies is onder meer aandacht voor de optimalisatie van de preklinische triage in de ambulancezorg. Bij preklinische triage bepaalt de ambulanceprofessional de mate van ernst van de verwondingen en hoe snel de patiënt naar welk ziekenhuis moet. In het advies worden ook aanbevelingen opgenomen over de aanpak van knelpunten, die het behalen van de norm in de weg zitten.

Voor informatie

Voor vragen over de uitvoeringstoets spoedzorg kunt u een e-mail sturen naar:

Maite Huis in 't Veld
E-mail: mhuisintveld@zinl.nl

Betrokken partijen

  • Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
  • Landelijke Spoedzorgtafel (LSZT)
  • Ministerie van VWS (VWS)