Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is in februari 2020 door het Zorginstituut vastgesteld en opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar samenwerken om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het Kwaliteitskader is een landelijk kader met ruimte voor ontwikkeling en regionale invulling. Het is opgesteld door 11 bij de spoedzorg betrokken partijen. Van deze partijen wordt verwacht dat zij gaan werken volgens de gemaakte afspraken en starten met de implementatie van de nieuwe normen zoals vermeld in het bijbehorende implementatieplan. Door het kwaliteitskader weet de patiënt op welke zorg hij kan rekenen.

Nieuwe datum implementatie

In het implementatieplan zijn de implementatietermijnen voor de nieuwe normen bepaald. Niet lang na plaatsing in het Register brak de COVID-pandemie uit, waardoor de vastgestelde implementatiedata en deadlines van de opdracht onder druk kwamen te staan. De betrokken partijen hebben toen 6 maanden uitstel gevraagd aan het Zorginstituut. Dit uitstel is ook verleend.

Het uitstel betreft de normen die met doorzettingsmacht zijn vastgesteld:

  • Op elke spoedeisende hulp (SEH) is tijdens openingstijden ten minste 1 arts aanwezig met minimaal 1 jaar klinische ervaring, waarvan minimaal een half jaar ervaring in een poortspecialisme of bij anesthesiologie of op de intensive care.
  • Als bij beoordeling op de SEH blijkt dat er sprake is van specialistische geriatrische problematiek, kan de dienstdoende arts of verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) indien nodig een beroep doen op een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Deze klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde is 24/7 bereikbaar voor telefonische consultatie en 24/7 beschikbaar om de patiënt te zien voor het nemen van belangrijke beslissingen in de diagnostiek of behandeling. De beschikbaarheid kan ook regionaal worden georganiseerd.

Voor beide normen was de realisatiedatum 1 januari 2022. Deze is nu met 6 maanden opgeschoven naar 1 juli 2022. Ook is deadline voor de opdracht om te experimenteren met EPA’s verschoven van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. EPA is de afkorting van entrustable professional activities, oftewel de kenmerkende en certificeerbare beroepstaken die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen.

De implementatiedata van de overige normen zijn door partijen zelf vastgesteld en vallen daarom niet onder de reikwijdte van het verzoek aan het Zorginstituut. Landelijke partijen hebben afgesproken om in lijn met het Zorginstituut ook de deadline voor de nieuwe normen met een half jaar te verlengen.

Meer informatie

Lees meer over het kwaliteitskader en de totstandkoming van het kader op de pagina 'Kwaliteitskader Spoedzorgketen'.