Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Op initiatief van Zorginstituut Nederland hebben 11 landelijke partijen die betrokken zijn bij de spoedzorg een Kwaliteitskader voor de Spoedzorgketen ontwikkeld. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is de trekker van dit traject. Het Kwaliteitskader omvat de kwaliteit van de hele spoedzorgketen, dus vanaf de 1e acute klacht tot uitstroom uit de acute keten.

Kwaliteitskader aangeboden

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is op de Meerjarenagenda geplaatst en op 15 april 2019 aangeboden aan het Zorginstituut. De partijen zijn het eens over de knelpunten die goede kwaliteit van spoedzorg in de weg staan. Ook zijn ze het eens over de belangrijkste uitgangspunten en ambities. Dit zijn:

 • het perspectief van de patiënt staat voorop;
 • een patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht komen: dichtbij huis als het kan, maar verder weg als dat beter is voor de patiënt;
 • de organisatie van de spoedzorg volgt uit dat wat nodig is om de patiënt goede zorg te bieden.

Nieuwsbericht: Zicht op betere kwaliteit in de spoedzorgketen

Doorzettingsmacht

Partijen zijn het over 2 normen niet eens. Het gaat om de normen voor:

 • de expertise van de arts op de SEH;
 • de geriatrische expertise op de SEH.

Het Zorginstituut kan het kwaliteitskader nog niet inschrijven in het Register als er geen overeenstemming is over de 2 normen. Daarom heeft het Zorginstituut zijn doorzettingsmacht ingezet en de Kwaliteitsraad op 27 mei 2019 opdracht gegeven om genoemde 2 normen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vast te stellen en aan te bieden aan het Zorginstituut.

In het kader van deze opdracht heeft de Kwaliteitsraad op 26 augustus 2019 een hearing georganiseerd. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen en relevante experts op het gebied van de spoedzorgketen hebben daar hun beelden kunnen delen.

Deze bijdrage is, naast een belangrijk onderdeel in het doorzettingsmachttraject, een belangrijk vervolg op het voorwerk van de 11 partijen van de afgelopen tijd en een belangrijke stap in de verbetering van de kwaliteit van de spoedzorgketen.

Aansluitend op deze hearing hebben partijen de gelegenheid gekregen om hun perspectief schriftelijk aan te leveren. De Kwaliteitsraad werkt met grote zorgvuldigheid aan het vaststellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit vraagt de nodige tijd. Dit betekent dat het Kwaliteitskader Spoedzorgketen naar verwachting begin 2020 zal worden aangeboden aan de RvB van het Zorginstituut.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Caylin Zhou, projectondersteuner van het Zorginstituut via:
E-mail: CZhou@zinl.nl 
Telefoon: 06 - 20 74 58 05

Onderzoek NZa naar financiële gevolgen

Partijen hebben begin 2018 een 1e versie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut. In dit kader hebben partijen een aantal voorbehouden gemaakt over de beschikbaarheid van mensen en middelen. Het Zorginstituut heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht gegeven een budgetimpactanalyse (BIA) uit te voeren. De BIA moest meer inzicht geven in de mogelijke financiële effecten die optreden bij implementatie van het kwaliteitskader. Begin 2019 is de BIA gepubliceerd. Op basis van deze informatie zullen partijen nadere afspraken maken over het kwaliteitskader en de implementatie. 

Nieuwsbericht: Zicht op nog betere kwaliteit in de spoedzorgketen

Betrokken organisaties

Vertegenwoordigers van de 11 betrokken landelijke organisaties hebben in de afgelopen jaren aan het 'Kwaliteitskader Spoedzorgketen' gewerkt, (mede) op initiatief van en gefaciliteerd door het Zorginstituut. De betrokken organisaties zijn:

 • Ambulancezorg Nederland (AZN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • InEen
 • Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van SEH-artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Onderstaande tijdlijn toont hoe het Zorginstituut het opstellen van het 'Kwaliteitskader Spoedzorgketen' heeft ondersteund.

TijdlijnEen overzicht van de stappen in de totstandkoming van het 'Kwaliteitskader Spoedzorgketen'.