Advies - Bevordering implementatie multitraumanorm

In dit advies ‘Bevordering implementatie multitraumanorm - Verder weg omdat het beter is!’ heeft Zorginstituut Nederland op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht welke belemmeringen er zijn om de zogenaamde 90%-norm in de multitraumazorg te halen. De norm houdt in dat 90% van de zwaargewonde traumapatiënten (multitraumapatiënten) direct naar een traumacentrum vervoerd worden. We beschrijven de huidige situatie en doen aanbevelingen hoe de norm wel gehaald kan worden. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle regio’s kunnen voldoen aan de 90%-norm.

Aanleiding: 90%-norm nog niet overal gehaald

De 90%-norm is niet nieuw: er wordt al sinds 2015 over gerapporteerd. Veel initiatieven hebben ook al tot resultaat geleid. Maar nog niet genoeg. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) van eind 2022 is afgesproken dat zorgaanbieders en zorgprofessionals afspraken maken om ervoor te zorgen dat de multitraumanorm wordt gehaald. Daarom heeft de minister aan het Zorginstituut gevraagd om in samenspraak met betrokken partijen een advies uit te brengen met aanbevelingen om de implementatie van de 90%-norm te bevorderen.

Huidige situatie: traumapatiënten krijgen nog niet de best passende zorg

De 90%-norm wordt nog in geen enkele regio gehaald: in 2021 belandt slechts 70% van de zwaargewonde traumapatiënten direct in een traumacentrum. De gevolgen voor de bijna 1500 patiënten die niet in een traumacentrum komen, kunnen heel groot zijn. Zij hebben een grotere kans op vermijdbare schade of overlijden, omdat zij niet op tijd de best passende zorg krijgen.

Aanbevelingen om de multitraumanorm te halen

In dit advies onderscheiden we 4 aandachtsgebieden en doen we aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het halen van de multitraumanorm.

  1. Preklinische triage: aanbeveling voor doorontwikkeling en implementatie van de Trauma Triage App (TTapp).
  2. Leren & verbeteren: aanbeveling voor aanleveren feedbackinformatie van spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancesector.
  3. Afstand tot traumacentrum: aanbevelingen voor meer ondersteuning voor ambulanceprofessionals, loslaten van de tussenstop op weg naar het traumacentrum en inzet van traumaheli’s bij vervoer.
  4. Draagvlak en regionale afspraken: aanbeveling om bestuurders in de regio meer inzicht te geven in de gevolgen van de norm voor hun eigen organisatie.

Voor sommige aanbevelingen is een einddatum gesteld. Ook stellen we een tijdspad voor om de 90%-norm vanaf 1 januari 2025 in alle regio’s te halen.

Vervolgstappen op weg naar passende spoedzorg

Het uitvoeren van de aanbevelingen om de implementatie van de 90%-norm te verbeteren vraagt veel inzet van alle betrokken partijen in de traumaregio’s. Het behalen van de multitraumanorm is alleen te realiseren als er voldoende draagvlak is voor de vereiste samenwerking in de regio. Pas dan is passende spoedzorg voor iedere multitraumapatiënt in Nederland een feit. Dat wil zeggen: verder weg naar het traumacentrum omdat het beter is.