Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

In deze rapportage presenteert Zorginstituut Nederland wat partijen hebben bereikt tijdens het eerste jaar van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD).

Voortgang per verbeterafspraak

Tijdens de voorgaande fase hebben partijen verbeterafspraken gemaakt voor het verbeteren van de zorg voor mensen met LMD. Het gaat om 4 onderwerpen voor verbetering, waarbij verschillende activiteiten zijn ondernomen.

 1. Meer aandacht om ontstaan en verergering van LMD te voorkomen
  Bij veel verbeterafspraken blijkt de herziening van de landelijke richtlijn voor LMD invloed te hebben op de uitvoering. Naar verwachting zal deze in 2023 worden gepubliceerd. Wel hebben de patiëntenverenigingen conceptteksten geschreven voor patiëntinformatie. Daarnaast hebben zij, als aanvulling op de verbeterafspraken, in juni 2022 voor het eerst ‘de maand van de Macula’ georganiseerd, met media-aandacht, een podcast en diverse evenementen in het land. Zij streven hiermee naar bredere bekendheid over het ontstaan van LMD en de noodzaak voor preventie, snelle diagnostiek en behandeling. Verder besteed het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in de richtlijn en op congressen aandacht aan leefstijl ter voorkoming of verergering van LMD. Ook heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) dit onderwerp op de agenda geplaatst van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

 2. Tijdige en juiste diagnostiek en snelle start van de behandeling
  Beroepsgroepen hebben een richtlijn ontwikkeld voor verwijzing en dossiervoering door optometristen. Ook wordt aandacht besteed aan de Juiste Zorg Op De Juiste Plek (JZOJP). Hierover publiceerden oogartsen in december 2022 een artikel in De Oogarts.
 3. Duidelijkheid over een optimale behandeling met anti-VEGF-injecties
  Betrokken partijen inventariseren in hoeverre taakherschikking binnen de oogheelkunde mogelijk is, om samen beslissen te optimaliseren en patiënten beter te informeren over de behandelmogelijkheden. Ook is gestart met de ontwikkeling van uitkomstindicatoren.
 4. Aandacht voor de kwaliteit van leven bij slechtziendheid
  Ook hier inventariseren betrokken partijen de mogelijkheden voor een taakherschikking binnen de oogheelkunde. Verder zijn partijen met elkaar in gesprek over goede informatieoverdracht naar patiënten, bijvoorbeeld over revalidatiemogelijkheden.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 zal die jaarlijks naar VWS worden gestuurd.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

Het Zorginstituut blijft de uitvoering van verbeterafspraken door de partijen komend jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage staat gepland voor najaar 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.