Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

In deze rapportage presenteert Zorginstituut Nederland wat partijen hebben bereikt tijdens het eerste jaar van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD).

Voortgang per verbeterafspraak

Tijdens de voorgaande fase hebben partijen verbeterafspraken gemaakt voor het verbeteren van de zorg voor mensen met LMD. Het gaat om 4 onderwerpen voor verbetering, waarbij verschillende activiteiten zijn ondernomen.

 1. Meer aandacht om ontstaan en verergering van LMD te voorkomen
  Bij veel verbeterafspraken blijkt de herziening van de landelijke richtlijn voor LMD invloed te hebben op de uitvoering. Naar verwachting zal deze in 2023 worden gepubliceerd. Wel hebben de patiëntenverenigingen conceptteksten geschreven voor patiëntinformatie. Daarnaast hebben zij, als aanvulling op de verbeterafspraken, in juni 2022 voor het eerst ‘de maand van de Macula’ georganiseerd, met media-aandacht, een podcast en diverse evenementen in het land. Zij streven hiermee naar bredere bekendheid over het ontstaan van LMD en de noodzaak voor preventie, snelle diagnostiek en behandeling. Verder besteed het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in de richtlijn en op congressen aandacht aan leefstijl ter voorkoming of verergering van LMD. Ook heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) dit onderwerp op de agenda geplaatst van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

 2. Tijdige en juiste diagnostiek en snelle start van de behandeling
  Beroepsgroepen hebben een richtlijn ontwikkeld voor verwijzing en dossiervoering door optometristen. Ook wordt aandacht besteed aan de Juiste Zorg Op De Juiste Plek (JZOJP). Hierover publiceerden oogartsen in december 2022 een artikel in De Oogarts.
 3. Duidelijkheid over een optimale behandeling met anti-VEGF-injecties
  Betrokken partijen inventariseren in hoeverre taakherschikking binnen de oogheelkunde mogelijk is, om samen beslissen te optimaliseren en patiënten beter te informeren over de behandelmogelijkheden. Ook is gestart met de ontwikkeling van uitkomstindicatoren.
 4. Aandacht voor de kwaliteit van leven bij slechtziendheid
  Ook hier inventariseren betrokken partijen de mogelijkheden voor een taakherschikking binnen de oogheelkunde. Verder zijn partijen met elkaar in gesprek over goede informatieoverdracht naar patiënten, bijvoorbeeld over revalidatiemogelijkheden.

Voortgang implementatiebreed

Vanaf november 2022 tot en met 2025 sturen we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ieder jaar een verzamelrapportage over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022
Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

Het Zorginstituut blijft de uitvoering van verbeterafspraken door de partijen komend jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage staat gepland voor najaar 2023.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.