Zinnige Zorg - Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond LMD

Met de patiënten, zorgverleners, en zorgverzekeraars zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan. Het gaat om 4 onderwerpen voor verbetering:

  • meer aandacht om ontstaan en verergering van LMD te voorkomen;
  • tijdige en juiste diagnostiek en snelle start van de behandeling;
  • duidelijkheid over een optimale behandeling met anti-VEGF-injecties;
  • aandacht voor de kwaliteit van leven bij slechtziendheid.

Resultaten voor patiënten

Het Zorginstituut verwacht dat de verbeteringen het volgende kunnen betekenen voor patiënten:

  • Mensen met een verhoogd risico op LMD en patiënten met LMD krijgen meer voorlichting. Hierdoor weten ze wat ze zelf kunnen doen om het ontstaan of verergering van de ziekte te voorkomen of uit te stellen.
  • Doordat de ziekte op tijd wordt vastgesteld en de behandeling snel start, behouden patiënten hun gezichtsscherpte mogelijk langer.
  • Er hoeft minder aanvullend onderzoek plaats te vinden en dat is minder zwaar voor patiënten.
  •  Het landelijk vastleggen van uitkomstinformatie van behandelingen bij LMD geeft zorgverleners en patiënten meer inzicht in de voor hen best passende zorg.
  • Patiënten ontvangen op het juiste moment meer begeleiding en duidelijkere informatie over de behandelmogelijkheden, revalidatie en hulpmiddelen. Ze kunnen daardoor samen met de zorgverlener beslissen over de zorg die het beste past bij hun situatie.

Op de lange termijn gaan alle verbeteringen bijdragen aan minder gezichtsbeperkingen bij patiënten met LMD en een betere kwaliteit van leven.

Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.