Zinnige Zorg screeningsrapport: zorg rondom nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland heeft in het kader van Zinnige Zorg een systematische doorlichting uitgevoerd voor de zorg van het ICD-10-domein ‘Nieuwvormingen’ (C00-D48). De analyse is specifiek gericht op de nazorg bij de 5 meest voorkomende kwaadaardige aandoeningen. Het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft vormen het uitgangspunt van elke doorlichting. Op grond van de systematische analyse en de inbreng van partijen tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en in de consultaties zijn 5 verdiepingsonderwerpen benoemd.

Verdiepingsfase

Uit de screeningsfase zijn 5 onderwerpen geselecteerd om verder te onderzoeken. Uit de systematische analyse is het vermoeden is gerezen, dat door meer gepast gebruik van zorg de kwaliteit te verbeteren is en mogelijk ook onnodige kosten te vermijden zijn. Het onderzoek in de verdiepingsfase zal moeten uitwijzen of dat ook daadwerkelijk zo is.
De geselecteerde onderwerpen zijn:

  1. Zinnige nacontrole van mensen behandeld voor borstkanker
  2. Zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker
  3. Zinnig gebruik en toegankelijkheid van (dure) oncolytica
  4. Zinnige nacontrole bij mensen met huidkanker
  5. Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij mensen met castratie refractair prostaatcarcinoom

Voor elk onderwerp wordt een verbetersignalement opgesteld. In de volgende fase gaan de partijen in de zorg aan de slag met de voorgestelde verbeterpunten.