Zinnige Zorg - Verbetersignalement Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met castratie refractair prostaatcarcinoom

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met prostaatkanker. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met castratie refractair prostaatcarcinoom’.

Gepast gebruik geneesmiddelen bij laatste fase prostaatkanker

Castratierefractair prostaatcarcinoom (CRPC) is de laatste fase van prostaatkanker. Behandelingen zijn palliatief van aard met als primair doel behoud of optimaliseren van kwaliteit van leven. Oncolytica worden in de regel in deze laatste fase van de ziekte toegepast. Er zijn echter onduidelijkheden over de keuzes die ten grondslag liggen aan de inzet van deze geneesmiddelen om de hoogste effectiviteit te realiseren in relatie tot de bijwerkingen. Uit onderzoek blijkt dat meer gepast gebruik van geneesmiddelen mogelijk is op basis van:

  • gepaste indicatiestelling;
  • goede afstemming tussen zorgprofessionals; en
  • minder inzet van actieve behandelingen in de laatste levensfase.

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.