Passende Langdurige zorg

In het traject ‘Passende zorg voor mensen met een behoefte aan langdurige zorg’ brengt Zorginstituut Nederland samen met betrokken partijen belangrijke thema’s en uitdagingen in de langdurige zorg in beeld. We kijken daarbij niet alleen naar de medische behandelingen. We kijken bijvoorbeeld ook naar preventieve zorg en de zorg voor mensen nadat zij een ziekte hebben gehad. Het Zorginstituut inventariseert de kansen en belemmeringen voor passende zorg en beschrijft deze in een signalement.

Het belang van passende zorg voor patiënten en hun naasten

Passende zorg stelt de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen voorop. Het doel is dat de zorg bijdraagt aan een verbetering van functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld doordat mensen beter kunnen omgaan met een klacht of ondersteuning krijgen bij zelfmanagement. Of doordat ze goede voorlichting krijgen over hun ziekte, die aansluit op hun hulpvraag. Al dit soort onderwerpen en andere mogelijkheden voor meerwaarde gaan we beschrijven in het ‘Signalement Passende langdurige zorg’.

Maatschappelijk belang van passende langdurige zorg

De impact van de langdurige zorg is groot. De kosten voor de langdurige zorg stijgen zo hard dat deze zorg in de toekomst onbetaalbaar dreigt te worden. Ook de maatschappelijke kosten zijn hoog, niet alleen in de vorm van professionele zorg en zorg door naasten. Maar ook in de vorm van verlies van arbeidsproductiviteit door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tegelijkertijd worstelt de langdurige zorg net als de rest van de zorg met krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast ervaren patiënten, hulpverleners en zorgverzekeraars de organisatie, financiering en wet- en regelgeving van de langdurige zorg als ingewikkeld, en soms zelfs strijdig met het bieden van passende zorg.

Onze aanpak van passende langdurige zorg

Binnen de langdurige zorg bestaan al veel landelijke en regionale initiatieven. Bijvoorbeeld om gepast gebruik te bevorderen. Gepast gebruik op inhoudelijk niveau betreft bijvoorbeeld ontwikkeling zorgstandaarden, vorming van regionale en landelijke netwerken, et cetera. Voorbeelden van gepast gebruik op systeemniveau zijn ontwikkelingen op het gebied van meerzorg en deeltijdverblijf.

De uitdaging voor nu is om te kijken welke kansen en belemmeringen er zijn om nog meer passende zorg te bieden aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Wat weten we van de effectiviteit van de zorg? Wat verstaan we onder goede en passende zorg? En waar geeft het systeem mogelijk nog onbedoelde, tegenstrijdige prikkels? In dit onderzoek trekt het Zorginstituut samen op met veldpartijen in de langdurige zorg.

Vervolgstappen en uitdagingen in passende langdurige zorg

We gaan samen met de betrokken partijen de kansen en belemmeringen in kaart brengen in een signalement. Het uiteindelijke doel hiervan is het opstellen van een maatschappelijke agenda voor passende langdurige zorg. Daarop staan de acties voor alle betrokken partijen: patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. Zodat iedereen weet wat zijn bijdrage is aan het realiseren van passende langdurige zorg, nu en in de toekomst.

Pakketagenda

Afbakening formele/informele zorg staat op de pakketagenda passende zorg 2023-2025. Zorginstituut Nederland heeft samen met vertegenwoordigers van zorgprofessionals, cliënten en zorgverzekeraars een pakketagenda opgesteld. Hierop staan onderwerpen die passende zorg moeten bevorderen en niet-passende zorg moeten tegengaan. Dat is zorg die niet effectief is voor de patiënt. De verwachte winst zit vooral in betere inzet van schaars beschikbare personeel. Dat heeft een positief effect op de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Ook de uitvoering van de pakketagenda wordt samen gedaan. Dit is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Lees meer over pakketagenda passende zorg 2023-2025.

Voor informatie

Voor meer informatie over ‘Passende langdurige zorg’ kunt u een e-mail sturen naar:

Mw. Sascha Heijnen-Olthof (projectleider)
E-mail: SHeijnen@zinl.nl

Betrokken partijen

Passende zorg gaat ons allemaal aan. Bij dit passende-zorgtraject zijn vertegenwoordigers betrokken van patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.

Passende zorg

De zorg dreigt zelf ziek te worden. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Als we niets doen, kan niet meer iedereen zorg krijgen. Met Passende zorg willen we dit veranderen. Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling. En meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan. We willen het gesprek in de hele samenleving op gang brengen, want zorg gaat ons allemaal aan. Iedereen moet andere keuzes maken: patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars én de overheid. Dit doen we vanuit de 4 principes van passende zorg.