Advies Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg

Zorginstituut Nederland heeft aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport een advies uitgebracht om de kennisuitwisseling in de langdurige zorg te verbeteren. En om maatregelen te nemen om partijen te ondersteunen bij het voortbouwen op de geboekte resultaten. In de langdurige zorg is veel behoefte aan het meer en beter uitwisselen van wetenschappelijke kennis tussen professionals in onderzoek, onderwijs en praktijk. Door van elkaar te leren, verbetert de zorg aan de cliënt en daarmee ook de levenskwaliteit van cliënten.

Intensivering kennisuitwisseling nodig

Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Mensen die blijvend zorg nodig hebben, kunnen meer kwaliteit van leven ervaren als een intensivering van kennisuitwisseling plaatsvindt. Passende zorg is mogelijk als wetenschappelijke kennis sneller terechtkomt bij zorgprofessionals, mantelzorgers, naasten en vrijwilligers. Ook kan ervaringskennis een grotere rol krijgt in het leren en verbeteren binnen de langdurige zorg.

Landelijke regie

Partijen in de langdurige zorg kunnen meer verantwoordelijkheid nemen voor het laten landen van kennis in de praktijk. De langdurige zorg staat echter onder grote druk, onder andere  door personeelstekorten en coronaherstel, waardoor de kennisuitwisseling minder prioriteit krijgt. Een landelijke regie op de kennisuitwisseling kan dit volgens het Zorginstituut veranderen. Daarom adviseren we de minister om een bindend samenwerkingsverband op te richten met afspraken, waarin rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd en waarin het perspectief van cliënten en naasten vertegenwoordig zijn. Samen met professionals, zorgaanbieders, kennisinstituten en het onderwijs.