Naar een optimale kennisinfrastructuur in de langdurige zorg

In de langdurige zorg is veel behoefte aan het meer en beter uitwisselen van wetenschappelijke kennis tussen professionals in onderzoek, onderwijs en praktijk. Door van elkaar te leren, verbetert de zorg aan de cliënt. De laatste jaren is door verschillende partijen hard gewerkt aan het beter uitwisselen van kennis. Zorginstituut Nederland heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport een advies uitgebracht om deze kennisuitwisseling verder te verbeteren. En te zorgen dat partijen hier aan blijven werken en voortbouwen op al geboekte resultaten. Het is nu aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en partijen in de langdurige zorg om dit advies een vervolg te geven. Het Zorginstituut blijft betrokken in een verbindende rol.

Kennisinfrastructuur LZ

Kennisuitwisseling

Binnen de langdurige zorg is bij professionals steeds meer behoefte aan wetenschappelijke kennis. Denk aan kennis over zorginhoudelijke onderwerpen, over hoe zorg het beste wordt gegeven en welke wensen en behoeften cliënten hebben. Door verschillende partijen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een beter uitwisseling van deze wetenschappelijke kennis tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk. Met ‘kennisinfrastructuur’ doelen we op die uitwisseling. Om die zo goed mogelijk te benutten is het belangrijk om na te gaan of de kennis daadwerkelijk bij de professional, mantelzorger en vrijwilliger terechtkomt. En hoe de kennisinfrastructuur verder kan verbeteren. Dit alles heeft als doel een betere kwaliteit van leven van de cliënt te waarborgen. 

Eerder publiceerde het Zorginstituut hierover in het Rapport 'Passend onderzoek effectiviteit langdurige zorg'.

Onderzoek

Aan dit advies ligt een onderzoek ten grondslag dat is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Andersson Elffers Felix en XpertiseZorg (2021). Het rapport vindt u op de pagina Onderzoeksrapport ‘Alle aandacht naar implementatie – evaluatie van de kennisinfrastructuur langdurige zorg’

Advies

In het advies aan de minister geven we een aantal mogelijkheden voor verbeteringen in de kennisinfrastructuur. En hoe we kunnen zorgen dat deze regelmatig worden geëvalueerd door middel van een monitor. Het Zorginstituut stelt in het advies voor om de ontwikkeling van deze monitor te coördineren. We willen met het advies zorgen voor meer eigenaarschap in het veld bij het ontwikkelen en verzamelen van kennis voor passende zorg. Voor het optimaal uitwisselen van kennis is uitgebreidere samenwerking nodig tussen zorgverleners, zorgaanbieders, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, verzekeraars, onderzoekers, cliëntenvertegenwoordigers en overheidspartijen. In dit project werken we dan ook samen met verschillende partijen.

Vervolg

Het is nu aan de minister om actie te ondernemen op basis van dit advies. Naar verwachting wordt in 2022 een symposium belegd met betrokken partijen om de stap naar een optimale kennisinfrastructuur te markeren en te concretiseren. Eén thema zal daar de oprichting en inrichting zijn van een ‘lerende’ monitor Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg die de gewenste verbeteringen kan vaststellen.

Langdurige zorg

Onder de langdurige zorg valt de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. De langdurige zorg is een grote, diverse sector waar veel professionals werken. Veel mensen maken hun leven lang gebruik van deze zorg. Zorg gaat hier vaak niet over behandelen en genezen, maar over zorgen dat mensen kunnen blijven doen wat ze willen doen, verslechtering tegengaan en ondersteuning krijgen bij dagelijkse handelingen. Kortom, een zo goed mogelijke kwaliteit van leven organiseren, waarbij ook het afscheid nemen van het leven hoort. Specifieke vragen zoals de uitstroom van medewerkers, wachtlijsten, kostenstijging en zorg-op-maat spelen verder een belangrijke rol. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest om beleid en zorg te verbeteren. 

Voor informatie

Angelie van der Aalst
E-mail: aaalst@zinl.nl

Hans C. Ossebaard
E-mail: hossebaard@zinl.nl

Planning

Planning van het project
Stap in het proces Datum
Advies ‘Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg’ aangeboden aan VWS juni 2022
Brainstorm ‘Kennisinfrastructuur en Passende Langdurige Zorg’ 26 september 2022
Symposium ‘Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg’ najaar 2022
Inrichting ‘lerende monitor’ Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg, samen met partijen najaar 2022

Betrokken partijen

Veel organisaties en instellingen zijn vanuit hun eigen missie betrokken bij het optimaliseren van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met onder meer: 

  • Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ
  • Landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg Vilans
  • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)
  • Branchevereniging Actiz
  • Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in)

En verder met (andere) cliëntenorganisaties, academische netwerken ouderenzorg en verstandelijk beperkingen, expertisecentra, overheidsorganisaties (ZonMw, NZa, IGJ).