Evaluatie standpunt Ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed

Zorginstituut Nederland evalueert de passende organisatie en inzet van ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed, volgens de afspraken in het standpunt en het bijbehorende waarborgendocument. 

Standpunt Ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed

Op 13 december 2022 bracht het Zorginstituut het standpunt Ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed uit. Hierin concludeert het Zorginstituut dat ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’. Het gaat om tepeluitvloed die langer dan 3 maanden duurt, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. Hierbij is uit een mammografie (röntgenfoto van de borst) of echografie (onderzoek dat geluidsgolven omzet naar beeld) geen kwaadaardige tumor gebleken. Om passende zorg te garanderen, heeft de beroepsgroep in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een waarborgendocument met kwaliteitsafspraken opgesteld.

Evaluatie van het standpunt

Binnen deze evaluatie staan de volgende vragen centraal:

 1. Heeft het expertisecentrum van het UMC Utrecht de training voor behandelaars opgestart?
 2. Wat zijn de resultaten van de inventarisatie van mogelijke behandelcentra door het expertisecentrum van het UMC Utrecht?
 3. In hoeverre wordt de ‘Leidraad nieuwe interventies in de klinische praktijk’ van het Zorginstituut gebruikt bij implementatie van ductoscopie?
 4. Is er een beslisboom, shared decision tool en schriftelijke patiënteninformatie ontwikkeld? Worden deze documenten in de praktijk gebruikt? 
 5. Is de 'Module ductoscopie in de richtlijn Borstkanker' geactualiseerd of in herziening? En wordt hierin verwezen naar de shared decision tool en de schriftelijke patiënteninformatie?
 6. Is er een dataregistratie opgestart volgens de afspraken in het waarborgendocument?
 7. Worden de data over patiënten uit de registratie jaarlijks aangeboden aan onder andere het Zorginstituut? 
 8. Hoeveel patiënten worden jaarlijks behandeld met ductoscopie en wat zijn de bijbehorende kosten? Hoe verhoudt zich dat tot de raming?
 9. Wordt de behandeling gegeven volgens de indicatie? 
 10. Hoeveel behandelcentra zijn er in Nederland en hoe verhoudt zich dat tot de raming? 
 11. Voldoen alle behandelcentra en behandelend artsen die patiënten met ductoscopie hebben behandeld aan de opgestelde criteria in het waarborgendocument? Hoe wordt dit geborgd?

Aanpak

In het eerste kwartaal van 2024 inventariseren we hoe de toepassing van de afspraken in het waarborgendocument verloopt bij onze contactpersonen van de Nederlands Vereniging voor Heelkunde (NVvH) sectie Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Vervolgens organiseren we een bijeenkomst met deze partijen om de voortgang te bespreken. Dit herhalen we in het eerste kwartaal van 2025. We gebruiken (indien beschikbaar) de rapportage van de registratie om de toepassing van ductoscopie in de praktijk te achterhalen. We vergelijken deze bevindingen waar mogelijk met declaratiedata. 

Planning

We geven regelmatig een update over de stand van zaken via deze pagina. In de eerste helft van 2025 publiceren we een beknopt evaluatierapport. Daarna besluiten we of de evaluatie wordt voortgezet of afgerond. Dit hangt af van de bevindingen. 

Voor informatie

Contactpersoon: Louise van Oeffelen
Telefoonnummer: 06-22550184
E-mailadres: loeffelen@zinl.nl