Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Bekkenbodemklachten

Op 9 juli 2019 vond een vervolgbijeenkomst met de betrokken partijen plaats in de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg-project 'Vrouwen met bekkenbodemklachten'. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de resultaten en analyses van het verdiepingsonderzoek met onze stakeholders besproken.

Resultaten van de bijeenkomst

De betrokken partijen herkennen de gepresenteerde resultaten. Het Zorginstituut gaat de suggesties voor aanscherping van de analyses en oplossingsrichtingen verwerken. Deze betreffen:
•    analyse UDO verder uitwerken en uitsplitsen naar behandelaar en type ziekenhuis;
•    zo mogelijk extra informatie over incontinentiemateriaal meewegen ter onderbouwing van de resultaten;
•    her-analyse data onderactieve blaas en zo mogelijk data over gerelateerde urinekweken toevoegen;
•    achterhalen waarom de vergoeding voor aanmeten pessaria voor huisartsen is verdwenen.

Als vervolg vindt op 17 september 2019 een stakeholdersbijeenkomst plaats. Het doel van die bijeenkomst is om van verbeterpunten naar concrete verbeterafspraken te komen.