Passende zorg verbetertraject - Bekkenbodemklachten (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten. In de zomer van 2020 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor vrouwen met de bekkenbodemklachten te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten.

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn en zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan vrouwen van de verbeteracties merken?

Als de verbeteringen zijn uitgevoerd, krijgen meer vrouwen met bekkenbodemklachten:

 • makkelijker de juiste diagnose;
 • een passende, effectieve behandeling, waar gewenst dichter bij huis;
 • een tijdige bijsturing van de ingezette behandeling.

Bijeenkomsten implementatiefase

Op 1 september 2021 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst informeerden partijen op hoofdlijnen hoe ze de verbeterafspraken hebben opgepakt en welke knelpunten zij tegenkomen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt:

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Bekkenbodemklachten 1 september 2021.

Op 4 oktober 2022 was er een vervolgbijeenkomst met de betrokken partijen, waar gesproken is over de voortgang van de implementatie, bereikte resultaten, knelpunten en mogelijk oplossingen daarvoor. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt:

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatiefase Bekkenbodemklachten 4 oktober 2022.

Op 27 februari 2024 organiseerde het Zorginstituut een tweede vervolgbijeenkomst met de betrokken partijen om de voortgang van de implementatie te bespreken, incl. knelpunten en mogelijke oplossingen. Ook van deze bijeenkomst is een verlag gemaakt:

Passende zorg verbetertraject - Verslag tweede vervolgbijeenkomst implementatiefase Bekkenbodemklachten 27 februari 2024

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteringen monitoren door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van VWS en aan de betrokken partijen.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022
Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Bekkenbodemklachten
Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

Evaluatie

Ongeveer 4 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten, zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Systematische analyse gynaecologische zorg

Op het gebied van gynaecologische zorg loopt nog een ander Passende zorg verbetertraject, namelijk Baarmoederhalsafwijking CIN.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit Zinnig Zorg-traject? Stuur uw vraag dan per e-mail naar: zzgynaecologie@zinl.nl.

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in implementatiefase Bekkenbodemklachten. De verdiepingsfase Bekkenbodemklachten en de screeningsfase Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)            
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)     
 • Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)           
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem4All (B4A)
 • Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN VOG) 
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)  
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties