Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Maagklachten

In deze rapportage presenteren wij wat partijen hebben bereikt tijdens de eerste periode van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Maagklachten. Deze liep van september 2021 tot en met november 2022.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over onder andere voorlichting, de inzet van een gastroscopie en anti-refluxchirurgie. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

  1. Verbeter de voorlichting aan de patiënt binnen en buiten de spreekkamer
    Doen of Laten en Thuisarts hebben een Keuzehulp maagklachten ontwikkeld en deze in december 2021 gepubliceerd op Thuisarts.nl. Binnen de campagne maagklachten van Doen of Laten worden huisartsen bezocht om bekendheid te geven aan deze keuzehulp. Doen of Laten heeft flyers over de Keuzehulp maagklachten in drogisterijen laten plaatsen en drogisterijmedewerkers de e-learning maagklachten laten volgen. In de herziene NHG-Standaard ‘Maagklachten’ (2021) staat: "Overweeg verwijzing naar een diëtiste voor ondersteuning bij dieetaanpassing en/of afvallen."
  2. Verricht minder gastroscopieën bij patiënten jonger dan 50 jaar met maagklachten zonder alarmsymptomen
    Een kleine groep zorgverleners schrijft teksten die instellingen in Zorgdomein kunnen zetten. Deze teksten bevatten de indicaties en aspecten van  voorlichting over maagklachten. In het Rijnstate ziekenhuis loopt een onderzoek naar inzichten in verwijsindicaties voor een gastroscopie. Deze inzichten dienen als input voor de ontwikkeling van een triagetool. De volgende verbeterafspraak staat op de implementatieagenda van ZE&GG: “Ontwikkel spiegelinformatie en maak afspraken over minder gastroscopieën bij patiënten jonger dan 50 jaar bij de zorginkoop in ziekenhuizen”. Diverse ziekenhuizen hebben dit onderwerp geprioriteerd.
  3. Verbeter de kwaliteit van zorg rondom anti-refluxchirurgie
    Meerdere thema's over anti-refluxchirurgie zullen deel uitmaken van de richtlijn 'Behandeling en diagnostiek van gastro-oesofageale refluxziekte bij volwassenen'. Die is in ontwikkeling. De afgevaardigde van de NVGIC/NVvH is ook werkgroeplid bij deze richtlijn. Via het netwerk ‘Zuur’ wordt getracht om afspraken te maken over het naleven van volumenormen van anti-refluxoperaties.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 gaan we die jaarlijks sturen.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Maagklachten’

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Maagklachten

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met maagklachten te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

We blijven het uitvoeren van de verbeterafspraken door de partijen het komende jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage van Maagklachten staat gepland voor najaar 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.