Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Bekkenbodemklachten

In deze rapportage presenteren wij wat partijen hebben bereikt tijdens de eerste periode van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Bekkenbodemklachten. Deze fase heeft gelopen van september 2021 tot november 2022.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over passende en effectieve behandeling van vrouwen met bekkenbodemklachten. Met als doel dat er bij meer vrouwen een gepaste behandeling wordt gestart, er geen behandelstappen worden overgeslagen en er gerichter wordt doorverwezen naar de tweede lijn. Met als resultaat dat er   makkelijker de juiste diagnose wordt gesteld en bij meer patiënten een gepaste behandeling wordt gestart, er geen behandelstappen worden overgeslagen en gerichter wordt doorverwezen naar de tweede lijn. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

  1. Ontwikkeling patiëntinformatie
    De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft het platform Bekkenbodemwijzer.nl ontwikkeld, waar medisch specialisten informatie kunnen vinden op het gebied van urogynaecologie. Deze website is gevuld met informatie voor patiënten en zorgprofessionals. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) de informatiefolder ‘de Bekkenbodemcheck’ ontwikkeld. Deze is voor patiënten beschikbaar gesteld in huisartsenpraktijken en online.
  2. Diagnostiek - scholing zorgprofessionals
    Er is een regionaal geaccrediteerde nascholing voor huisartsen ontwikkeld. Deze gaat over bewustzijn van bekkenbodemproblemen en aanmeten van ringpessaria. Deze scholing wordt in 2023 herstart. Daarnaast heeft de NVFB heeft een toolkit samengesteld met folders en posters. Deze toolkit is voor bekkenfysiotherapeuten ter ondersteuning bij de behandeling.
  3. Zorgnetwerk - onderlinge samenwerking tussen partijen
    De partijen zoeken proactief de verbinding met elkaar. Ze verwijzen naar elkaars website en informatiebronnen. Het contact wordt de komende periode verder geïntensiveerd, om samen de zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten verder te verbeteren.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 zal die jaarlijks naar VWS worden gestuurd.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten.’

Verbetersignalement Zinnige zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor vrouwen met 2 typen  bekkenbodemklachten te verbeteren: urine-incontinentie (UI) en prolaps. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

We blijven het uitvoeren van de verbeterafspraken door de partijen het komende jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage van het Zinnige Zorg-traject voor vrouwen met bekkenbodemklachten staat gepland voor najaar 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.