Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Diepe veneuze trombose en longembolie

In deze rapportage presenteren wij wat partijen hebben bereikt tijdens het eerste jaar van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Diepe veneuze trombose en longembolie.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over de diagnostiek, de initiële behandeling en de zorg na de initiële behandeling van diepe veneuze trombose en longembolie. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

  1. Diagnostiek - Voorkom onnodige verwijzing
    De inzet van de beslisregel en de D-dimeerbepaling wordt momenteel in de NHG-Standaard ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’ herzien. Na herziening volgt automatisch de ontwikkeling van nieuwe nascholing voor huisartsen.
  2. Initiële behandeling - Verbeter de patiëntenvoorlichting over ziekenhuisopname en thuisbehandeling
    Er komt een website voor een Nationaal Kennisplatform Antistolling. Deze gaat zowel informatie bevatten voor zorgprofessionals als voorlichting voor patiënten.
  3. De zorg na de initiële behandeling - Maak transmurale afspraken over compressietherapie
    Er is een ketenprotocol/best clinical practice compressietherapie gemaakt voor de eerste- en tweedelijnszorg.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 gaan we die jaarlijks sturen.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

We blijven het uitvoeren van de verbeterafspraken door de partijen het komende jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage van het Zinnige Zorg-traject Diepe veneuze trombose en longembolie staat gepland voor najaar 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.