Zinnige Zorg - Verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

In Nederland leveren professionals goede zorg op het gebied van claudicatio intermittens ('etalagebenen'). Toch stelt het Zorginstituut samen met partijen vast dat de zorg op een aantal punten kan worden verbeterd. De verschillende partijen in de zorg zullen vanuit hun rol en expertise de gezamenlijk vastgestelde verbeterpunten oppakken. Voor een heel aantal verbeterpunten zijn hierover al afspraken gemaakt. Voor een aantal punten worden in het vervolgtraject nadere afspraken gemaakt. Het Zorginstituut monitort de voortgang van de implementatie.

Wat gaat de patiënt merken van de kwaliteitsverbetering?

  • De patiënt wordt goed voorgelicht en betrokken bij de keuze voor zijn behandeling.
  • Hij krijgt meer informatie over de behandelmethoden en de mogelijke gevolgen daarvan. Daardoor is hij beter in staat om samen met de arts de beste behandeling te kiezen.
  • De adviezen van de verschillende professionals – huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist – zijn goed op elkaar afgestemd.
  • De patiënt ondergaat zorg die niet zwaarder is dan nodig, volgens het stepped care principe. Hierdoor worden complexe interventies met de daarbij behorende risico’s pas ingezet als eenvoudige interventies niet effectief blijken.
  • Er zal meer kwaliteitsinformatie beschikbaar komen voor patiënten met claudicatio intermittens over uitkomsten van zorg.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.