Zinnige Zorg - Verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

In Nederland leveren professionals goede zorg op het gebied van claudicatio intermittens ('etalagebenen'). Toch stelt het Zorginstituut samen met partijen vast dat de zorg op een aantal punten kan worden verbeterd. De verschillende partijen in de zorg zullen vanuit hun rol en expertise de gezamenlijk vastgestelde verbeterpunten oppakken. Voor een heel aantal verbeterpunten zijn hierover al afspraken gemaakt. Voor een aantal punten worden in het vervolgtraject nadere afspraken gemaakt. Het Zorginstituut monitort de voortgang van de implementatie.

Wat gaat de patiënt merken van de kwaliteitsverbetering?

  • De patiënt wordt goed voorgelicht en betrokken bij de keuze voor zijn behandeling.
  • Hij krijgt meer informatie over de behandelmethoden en de mogelijke gevolgen daarvan. Daardoor is hij beter in staat om samen met de arts de beste behandeling te kiezen.
  • De adviezen van de verschillende professionals – huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist – zijn goed op elkaar afgestemd.
  • De patiënt ondergaat zorg die niet zwaarder is dan nodig, volgens het stepped care principe. Hierdoor worden complexe interventies met de daarbij behorende risico’s pas ingezet als eenvoudige interventies niet effectief blijken.
  • Er zal meer kwaliteitsinformatie beschikbaar komen voor patiënten met claudicatio intermittens over uitkomsten van zorg.