Zinnige Zorg - Eindevaluatie Perifeer Arterieel Vaatlijden

In deze eindevaluatie presenteren wij wat partijen en het Zorginstituut tijdens de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) hebben ondernomen en bereikt.

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het Verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden, in augustus 2016.

Zinnige Zorg Verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) - claudicatio intermittens

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met claudicatio intermittens (etalagebenen) te verbeteren. Partijen zijn met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut heeft de voortgang van de implementatie gemonitord.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over verschillende onderwerpen. De bereikte resultaten zijn:

 1.  Meer diagnostiek onder regie van de huisarts.
  Recent onderzoek in ZorgDomein (2020) laat een toename zien van 5% naar 40% in de toegankelijkheid van vaatlabs voor huisartsen in de regio. Het is aan partijen om met elkaar concrete afspraken te maken over het volledig toegankelijk maken van de vaatlabs, een belangrijke randvoorwaarde voor verdere acties.
 2. Betere toepassing van stepped care, en daardoor meer inzet van gesuperviseerde looptraining als primaire behandeling.
  Per 1 januari 2017 wordt gesuperviseerde looptraining vergoed uit het basispakket. Op basis van declaratiedata zien we een toename van gesuperviseerde looptraining als primaire behandeling en een afname van het aantal operaties. In 2019 is het percentage patiënten dat als primaire behandeling gesuperviseerde looptraining kreeg gestegen naar 86%. Het streven is 95%.
 3. Verbeteren patiënteninformatie en Samen beslissen.
  Partijen vinden dat er genoeg patiënteninformatie te vinden is op websites. Het Zorginstituut is het hiermee eens. Er is ook een keuzehulp. Partijen willen deze nog wel aanpassen aan de principes van stepped care.
 4. Verbeteren kwaliteitsinformatie voor de patiënt.
  Er is nog geen goede kwaliteitsinformatie voor patiënten. Het beschikbaar komen hiervan is geagendeerd binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg van de Hoofdlijnenakkoord-partners. Ook staat PAV opgenomen in de top 52 van aandoeningen waarvoor uiterlijk in 2022 uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn.

Conclusie evaluatie en einde Zinnige Zorg-traject PAV

Het Zorginstituut concludeert dat er veel stappen zijn gezet in de uitvoering van de verbeterafspraken. Het zorgtraject voor mensen met claudicatio intermittens is aantoonbaar verbeterd. Met dit evaluatierapport is het Zinnige Zorg-traject PAV afgesloten. Partijen kunnen de implementatie van de verbeterafspraken zelfstandig voortzetten.