Pakketadvies ziekenvervoer

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport adviseert het Zorginstituut over een ‘rechtvaardiger’ en toekomstbestendiger regeling van ziekenvervoer. Een regeling die niet alleen geldt voor enkele vaste doelgroepen maar zich meer richt op de noodzaak van vervoer. Een regeling die ook niet steeds aangepast en aangevuld hoeft te worden.

Vervoerskosten worden in bepaalde gevallen vergoed

Patiënten maken soms grote kosten voor het vervoer naar de instelling waar ze een behandeling krijgen. Dit mag geen belemmering vormen voor hun behandeling. Daarom worden de vervoerskosten in bepaalde gevallen vergoed.

Hardheidsclausule wordt 'regel'

Het Zorginstituut adviseert om voor elke verzekerde te berekenen of er aanspraak is op vergoeding van vervoer. Die aanspraak wordt bepaald door het aantal keer dat gereisd moet worden naar de behandeling en de afstand die daarbij afgelegd moet worden. De regeling bevat een drempel. Alleen als de uitkomst van de formule boven deze drempel uitkomt, is er aanspraak op vergoeding. Daarmee wordt de 'hardheidsclausule' uit de huidige regeling toegepast op alle personen.

Nu alleen specifieke groepen

In de huidige regeling krijgen alleen specifiek benoemde groepen patiënten vergoeding voor het vervoer naar hun behandeling. Personen die niet tot de doelgroepen behoren, komen alleen in aanmerking voor vergoeding van de reiskosten als ze voor hun behandeling langere tijd zijn aangewezen op vervoer. Zij doen daarvoor beroep op de zogenoemde hardheidsclausule.

Consequenties van nieuwe regeling in kaart

In ons advies van april 2018 hebben we geconcludeerd dat een regeling voor het ziekenvervoer binnen de Zvw gehandhaafd moet blijven. Op basis van de bevindingen in dit rapport menen wij dat een regeling die in gelijke mate recht doet aan de uitgangspunten toekomstbestendig, rechtvaardig en uitvoerbaarheid niet mogelijk is.

De minister van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd om de consequenties van een nieuwe regeling, samen met verzekeraars, patiënten en zorgaanbieders, in kaart te brengen zodat de nieuwe formulering van de prestatie van het ziekenvervoer vanaf 2020 ingevoerd kan worden.

Deze consequenties zijn in kaart gebracht en gepresenteerd in het rapport 'Ziekenvervoer, in maat en getal'. Het Zorginstituut doet geen uitspraak over de mogelijke vorm van de vergoeding van het ziekenvervoer.

Reactie minister op het advies

De prestatie ziekenvervoer is met ingang van 1 januari 2019 uitgebreid om een knelpunt in de praktijk weg te nemen. In het advies staat dat vervoer naar consulten, nacontroles en (bloed)onderzoek onder de prestatie zou moeten vallen. De minister vindt het gerechtvaardigd om per 1 januari 2019 mogelijk te maken dat het vervoer naar deze zorg (en terug) wordt vergoed.

Kamerbief VWS over basispakket Zorgverzekeringswet 2019  - 1 juni 2018