Vervoer (Zvw)

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Het vervoer kan per ambulance plaatsvinden of met (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer. Als begeleiding nodig is, kan de zorgverzekeraar de kosten van vervoer van een begeleider ook vergoeden. Soms is vergoeding van logeerkosten mogelijk in plaats van vervoer. Bij vervoer geldt een eigen bijdrage per kalenderjaar en is het eigen risico van toepassing. Voor vervoer is altijd een machtiging of toestemming van de zorgverzekeraar nodig.

Ziekenvervoer

Vergoeding van kosten

De zorgverzekeraar vergoedt alleen kosten voor het gebruik van de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer bij:

Maximaal 200 kilometer

Als de enkele reis langer is dan 200 kilometer dan moet de verzekerde vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven dan geldt de beperking van maximaal 200 kilometer niet.

Hardheidclausule

Vergoeding van ziekenvervoer is beperkt tot een aantal gevallen (zie hierboven). Wanneer verzekerden niet tot de genoemde categorieën behoren, kunnen zij soms toch in aanmerking komen voor vergoeding van vervoerskosten. Dat is het geval als iemand voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd vervoer nodig heeft. Deze mogelijkheid staat ook bekend als de 'hardheidsclausule'.

Reiskostenvergoeding voor begeleider

Een verzekerde die recht heeft op een vergoeding van de reiskosten, kan ook een vergoeding voor de reiskosten van zijn begeleider krijgen, als begeleiding noodzakelijk is. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben altijd recht op vergoeding van de reiskosten van begeleiding. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van 2 begeleiders vergoeden.

Logeervergoeding in plaats van vervoer

Als een verzekerde recht heeft op (vergoeding van) vervoer en hij heeft 3 of meer achtereenvolgende dagen vervoer nodig, dan kan de zorgverzekeraar logeerkosten vergoeden. De verzekerde moet hiervoor een aanvraag doen bij zijn zorgverzekeraar. De vergoeding is maximaal € 82 per nacht. De eigen bijdrage voor vervoer is niet van toepassing op deze vervangende vergoeding.

Zorgverzekeraar en zorgpolis bepalen keuze vervoerder

Voor vervoer is altijd een machtiging of toestemming van de zorgverzekeraar nodig. De zorgverzekeraar en de soort zorgpolis die een verzekerde heeft, bepalen of hij zelf een vervoerder kan kiezen. Soms moet een verzekerde namelijk gebruik maken van vervoerders met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten.
Het is daarom verstandig om de zorgpolis te raadplegen of bij de eigen zorgverzekeraar te informeren hoe dat geregeld is.

Wlz-zorg en ziekenvervoer

Voor verzekerden die Wlz-zorg krijgen, gelden dezelfde voorwaarden als voor andere verzekerden zonder Wlz-indicatie, voor vervoer vanuit de Zorgverzekeringswet. Meestal gaat het om vervoer naar een ziekenhuis voor medisch-specialistische zorg.

Als begeleiding nodig is, dan is de Wlz-instelling waar de verzekerde woont hiervoor verantwoordelijk. De Wlz-instelling kan een mantelzorger vragen om de verzekerde te begeleiden. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Begeleiding bij bezoek aan arts’.

De Wlz kent alleen recht op vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling. Zie voor meer informatie de pagina 'Vervoer (Wlz)'.

Eigen bijdrage

 • Voor het ziekenvervoer betaalt de verzekerde een eigen bijdrage per kalenderjaar. In 2023 bedraagt de eigen bijdrage € 113.
 • Als een verzekerde naar een andere zorginstelling vervoerd moet worden, omdat de zorginstelling waar hij verblijft de medisch-specialistische behandeling niet kan bieden, is géén eigen bijdrage verschuldigd. Bijvoorbeeld, als een verzekerde in het ziekenhuis ligt en naar een ander (academisch) ziekenhuis moet voor behandeling.
 • Als een verzekerde in een Wlz-instelling woont, hoeft hij geen eigen bijdrage te betalen bij:
  • Vervoer voor verblijf elders ten behoeve van medisch-specialistische behandeling, die in de Wlz-instelling niet mogelijk is;
  • Vervoer voor een medisch-specialistische behandeling of onderzoek, als de behandeling of het onderzoek niet mogelijk is in de Wlz-instelling; 
  • Vervoer voor bezoek aan een tandarts als deze zorg niet in de Wlz-instelling geboden kan worden.
 • De eigen bijdrage geldt niet voor de vervangende vergoeding van logeerkosten.
 • Zowel voor vervoer heen als voor vervoer terug naar de Wlz-instelling waar de verzekerde woont, hoeft de verzekerde geen eigen bijdrage te betalen.

De eigen bijdrage bij vervoer staat beschreven in artikel 2.37 van de Regeling zorgverzekering.

Vervoer per ambulance

Soms is het nodig dat een verzekerde per ambulance wordt vervoerd. Bijvoorbeeld als de patiënt ernstig ziek is of gewond is geraakt. Vervoer per (eigen) auto of openbaar vervoer is dan niet mogelijk. Tijdens het vervoer is zorg nodig. De regionale ambulancepost bepaalt of vervoer per ambulance nodig is. De zorgverzekeraar vergoedt alleen vervoer per ambulance als een verzekerde:

 • Naar een ziekenhuis, zorgverlener of zorginstelling gaat en de daar te verlenen zorg tot het basispakket behoort.
 • Naar een Wlz-instelling gaat om daar lang- of kortdurend te verblijven.
 • Vanuit een Wlz-instelling naar een ziekenhuis, zorgverlener of een andere zorginstelling gaat voor een onderzoek, een behandeling of het aanschaffen van een prothese.
 • Naar zijn woning of een andere woning gaat, indien hij in zijn woning niet de nodige verzorging kan krijgen, of wanneer hij komt van een (van de hierboven genoemde) zorgverleners of zorginstellingen.
 • Jonger dan 18 jaar is en naar een persoon of een instelling gaat om geestelijke gezondheidszorg te ontvangen (waarvan de kosten ten laste komen van de Jeugdwet).

Ambulancezorg

Ambulancepersoneel kan (spoedeisende) zorg verlenen. Als de verzekerde niet wordt vervoerd met de ambulance valt deze zorg onder de ‘geneeskundige zorg’ uit artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering. Als deze zorg valt onder ‘zorg zoals huisartsen plegen te bieden’, dan geldt er géén eigen risico.

Vervoerskosten donor bij orgaantransplantaties

Vervoerskosten voor een donor bij orgaantransplantatie kunnen onder de verzekering van de donor vallen. Ook is er een Subsidieregeling donatie bij leven waaruit vervoerskosten van de donor vergoed kunnen worden.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor vervoer dat wordt vergoed uit de Zvw. Zowel voor het ambulancevervoer als het ziekenvervoer. Het verplicht eigen risico geldt ook voor de vervangende logeervergoeding.

Regelgeving

De aanspraak op vervoer staat beschreven in de volgende wetsartikelen: