Verplicht aanleveren kwaliteitsgegevens volgens planning Transparantiekalender

Het Zorginstituut draagt zorg voor het verzamelen, samenvoegen en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg. Deze gegevens ontsluit het Zorginstituut als openbare data op Zorginzicht.nl en wordt gebruikt als keuze-informatie door cliënten, bij de zorginkoop door zorgverzekeraars en in de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Procedure van plaatsing van meetinstrumenten op de Transparantiekalender

De meetinstrumenten worden door zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars aangeboden aan het Register van het Kwaliteitsinstituut. In het Register staan kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader. De ingediende meetinstrumenten zijn getoetst en goed bevonden. De meetinstrumenten in het Register die geschikt zijn voor publiek gebruik zoals keuze-informatie en zorginkoop, komen vervolgens op de Transparantiekalender.

Op Transparantiekalender staat aanleverschema kwaliteitsinformatie

Op de Transparantiekalender staan de afspraken die het Zorginstituut met zorgaanbieders maakt over het aanleveren van kwaliteitsgegevens. Op de deze lijst staat met welke meetinstrumenten, kwaliteitsindicatoren en vragenlijsten, de kwaliteit van de verleende zorg wordt gemeten en wanneer die meetgegevens worden aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Van deze in het Register opgenomen meetinstrumenten hebben zorgaanbieders aangegeven dat de uitkomsten bedoeld zijn voor keuze-informatie voor burgers en zorginkoop door zorgverzekeraars. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg conform afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Zorginstituut. De Transparantiekalender staat op de website Zorginzicht.

Aanlevering kwaliteitsgegevens gaat via de gegevensmakelaar

Aanlevering van de gegevens verloopt via een zogenaamde gegevensmakelaar; dit is een partij die voor een bepaalde zorgsector de gegevens verzamelt en indien nodig bewerkt. Bij een nieuwe afspraak op de Transparantiekalender over de uitvraag van kwaliteitsgegevens zoekt het Zorginstituut zoveel mogelijk de samenwerking met gegevensmakelaars die al actief zijn in een sector; zo kan de uitvraag gekoppeld kan worden aan een bestaande dataverzameling. De gegevensmakelaar kan de gegevens vervolgens aanleveren bij het aanleverloket van het Kwaliteitsinstituut in de vorm van een gegevensbestand. De eisen waaraan een gegevensbestand moet voldoen, verschillen per sector.

Landelijke afspraken over aanleveren kwaliteitsinformatie door ziekenhuizen

Voor de medisch specialistische zorg (in ziekenhuizen) zijn er landelijke afspraken over wie wat wanneer moet doen, de manier waarop de jaarlijkse vernieuwing van indicatoren vorm moet krijgen en het beperken van het aantal indicatoren i.v.m. de administratieve lastendruk. Dit staat in een bestuurlijk akkoord tussen alle betrokken partijen; dit akkoord kwam onder leiding van het Zorginstituut in november 2016 tot stand. Samen met de bij dit proces betrokken partijen wil het Zorginstituut die informatie onttrekken aan bestaande (klinische) registraties om op die manier aan te sluiten bij gegevens die professionals en instellingen toch al verzamelen voor hun eigen kwaliteitsverbetering.

Informatie en contact

Informatie over het aanleveren van kwaliteitsgegevens staat op de website Zorginzicht. Het mailadres voor contact over de Transparantiekalender is transparantiekalender@zinl.nl.