In 2018 te publiceren indicatoren medisch specialistische zorg nu al bekend

De in de medisch specialistische zorg in 2017 te registreren en de daarop gebaseerde in 2018 te publiceren kwaliteitsinformatie voor publiek gebruik zijn door Zorginstituut Nederland vastgesteld; deze indicatoren meten de kwaliteit van de geleverde zorg. De informatie die dat oplevert, wordt aan patiënten aangeboden als keuze-informatie, door zorgverzekeraars gebruikt bij de zorginkoop, maar ook ingezet voor kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders zelf. Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zijn sinds 2014 wettelijk verplicht om specifiek omschreven kwaliteitsgegevens voor publiek gebruik bij het Zorginstituut aan te leveren.

Betrokken partijen bepalen samen de indicatoren

Voor de aan te leveren kwaliteitsinformatie voor publiek gebruik bepalen de bij de medisch specialistische zorg betrokken partijen zelf met welke indicatoren ze die gaan meten en vastleggen. De hierbij betrokken partijen zijn: zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Op 4 oktober jongstleden hebben zij gezamenlijk nog een overeenkomst getekend wie wat wanneer moet doen, de manier waarop de jaarlijkse vernieuwing van de indicatoren vorm moet krijgen en het beperken van het aantal indicatoren i.v.m. administratieve lastendruk. In lijn met deze afspraken heeft men de afgelopen maanden de te registreren indicatoren voor het verslagjaar 2017 bepaald; deze levert men in mei 2018 aan bij het Zorginstituut.

Op eigen initiatief indicatoren toegevoegd

Elk jaar houden de partijen de indicatoren die ze voor de verplicht aan te leveren kwaliteitsinformatie gebruiken tegen het licht; ze continueren, vernieuwen, vervangen of schrappen indicatoren. Naast de verplicht bij het Zorginstituut aan te leveren informatie heeft men ook gekeken waar de transparantie over de geleverde zorg nog kan verbeteren en heeft men voor het verslagjaar 2017 op eigen initiatief een aantal indicatoren toegevoegd. Zonder het totale aantal indicatoren te laten stijgen, zijn er ook zogeheten Patient Reported Outcome Measures (PROMs) ingediend; dit zijn indicatoren die de effectiviteit van een behandeling meten vanuit het perspectief van de patiënten en die worden uitgevraagd bij patiënten zelf. Dit past bij het inzicht dat patiënten een centrale bron zijn van informatie over de kwaliteit van de aan hen verleende zorg.

Wettelijke taak Zorginstituut

Het Zorginstituut Nederland heeft de wettelijke taak informatie over de kwaliteit van zorg te verzamelen, samen te voegen en beschikbaar te maken voor publiek gebruik. Welke kwaliteitsinformatie de zorgaanbieders wanneer aan het Zorginstituut moeten leveren, staat op de zogeheten Transparantiekalender. Patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders bepalen met elkaar welke indicatoren en de meetinstrumenten om die kwaliteit te meten op de Transparantiekalender komen.