Toetsingskader: voldoen aan voorwaarden voor opname van kwaliteitsinstrumenten in Register

Partijen kunnen een kwaliteitsstandaard of meetinstrument aanbieden voor opname in het Register van het Zorginstituut. Met het Toetsingskader beoordeelt het Zorginstituut of een kwaliteitsstandaard een verantwoorde beschrijving is van goede zorg. En of een meetinstrument een verantwoord middel is om te meten of goede zorg is verleend.

Let op: tijdelijk 2 versies van het toetsingskader

Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, herziet het Zorginstituut het Toetsingskader regelmatig. Dit gebeurt in samenwerking met partijen in de zorg die zich bezighouden met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten.

Op 1 juli 2021 wordt een nieuwe versie van het Toetsingskader (versie 3.0) van kracht. In deze versie zijn de criteria voor kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (hierna: kwaliteitsinstrumenten) herzien. Verder zijn de criteria voor informatiestandaarden vervangen door een informatieparagraaf bij kwaliteitsstandaarden.

Tot 1 juli 2021 blijft de huidige versie van het Toetsingskader (versie 2.1 uit 2018) van kracht.

De nieuwe versie van het Toetsingskader is nu al beschikbaar. Als u op dit moment een kwaliteitsinstrument ontwikkelt, moet u mogelijk voldoen aan de nieuwe criteria in die versie. Kijk goed welke situatie voor u van toepassing is:

  • Kwaliteitsinstrumenten die u vóór 1 juli 2021 voor opname in het Register aanbiedt, toetst het Zorginstituut aan de criteria van het huidige Toetsingskader.

  • Kwaliteitsinstrumenten die u ná 1 juli 2021 voor opname in het Register aanbiedt, toetst het Zorginstituut aan de criteria van het nieuwe Toetsingskader.

Doel van het Toetsingskader

Het Zorginstituut stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten. De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders of zorgverleners, en zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze instrumenten. Als zij een kwaliteitsstandaard of meetinstrument aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria in het Toetsingskader of dit opgenomen kan worden in het Register. Met het Register zorgt het Zorginstituut ervoor dat iedereen in Nederland kan zien wat wordt verstaan onder goede zorg en hoe je goede zorg meet.

Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze beschrijven wat goede zorg is, de kwaliteit van de verleende zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.