Toetsingskader: voldoen aan voorwaarden Toetsingskader voor plaatsing kwaliteitsinstrumenten in Register

Het Toetsingskader is een beleidsregel die het Zorginstituut in 2015 heeft opgesteld. Op basis van het Toetsingskader beoordeelt het Zorginstituut of een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of meetinstrument die partijen hebben aangeboden voor opname in het Register, kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een zorgproces of een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd.
Het Register bevat alle kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria van het Toetsingskader. Het is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland.

Doel van het Toetsingskader

Het Zorginstituut stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze kwaliteitsproducten. Als zij een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of meetinstrument aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria uit het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015 of dit product opgenomen kan worden in het Register.

Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze beschrijven wat goede zorg is, de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Het Toetsingskader helpt voorkomen dat er verschillen zijn tussen kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden en dat zorggegevens meer dan een keer worden opgevraagd met meetinstrumenten.

Criteria voor ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden

De betrokkenheid en instemming van partijen in de zorg vormen de basis voor het Toetsingskader. De criteria waarop de kwaliteitsproducten worden getoetst, zijn in overleg met de partijen bepaald.

In het Toetsingskader zijn voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden de volgende criteria opgenomen:

Criteria voor kwaliteitsstandaarden

 1. De relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard of hebben daar gemotiveerd van af gezien.
 2. De betrokken partijen bieden de kwaliteitsstandaard gezamenlijk aan voor opname in het Register.
 3. De kwaliteitsstandaard bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces, inclusief voldoende uitspraken voor het proces samen beslissen.*
 4. De kwaliteitsstandaard heeft een cliëntenversie, een samenvatting en een onderhoudsplan. Wanneer de kwaliteitsstandaard niet alle genoemde onderdelen heeft, dan hebben de partijen een tijdpad geformuleerd waaruit blijkt wanneer de kwaliteitsstandaard deze wel heeft.
 5. De kwaliteitsstandaard is verbonden met één of meer informatiestandaarden en één of meer meetinstrumenten. Hierdoor is er een duidelijk verband tussen de beschreven zorg, de vast te leggen en uit te wisselen gegevens en het zichtbaar maken van de kwaliteit van de verleende zorg. Als de kwaliteitsstandaard nog niet met één of meer informatiestandaarden en/of meetinstrument is verbonden, geven de partijen aan wanneer dit wel het geval is.

*Het Toetsingskader is in juni 2018 aangepast. Het proces van samen beslissen is op dat moment toegevoegd. Meer informatie over het Toetsingskader en de wijzigingen is te vinden in het rapport 'Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015 – herziene versie 2018'.

Criteria voor informatiestandaarden

 1. De relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de informatiestandaard of hebben daar gemotiveerd van af gezien.
 2. De betrokken partijen bieden de informatiestandaard gezamenlijk aan voor opname in het Register.
 3. De informatiestandaard bevat voor elk zorgproces in ieder geval afspraken over:
  - welke gegevens zorgaanbieders in het primaire proces vastleggen;
  - de terminologie en/of codestelsels/classificaties waarin de gegevens worden vastgelegd; en
  - welke zorgaanbieders welke informatie uitwisselen.
 4. De informatiestandaard bevat afspraken over de invoering en over het beheer en onderhoud van de informatiestandaard.

Criteria voor meetinstrumenten

1.    De relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het meetinstrument of hebben daar gemotiveerd van afgezien.
2.    De betrokken partijen bieden het meetinstrument gezamenlijk aan voor opname in het Register.
3.    De betrokken partijen hebben een werkinstructie toegevoegd die aangeeft hoe het meetinstrument gebruikt moet worden.
4.    Voor meetinstrumenten die als doel hebben om publieke informatie aan te bieden en/of als doel hebben om informatie te leveren voor zorginkoop door zorgverzekeraars, moet de kwaliteitsinformatie valide  en betrouwbaar zijn.
5.    Voor meetinstrumenten die als doel hebben om publieke informatie te geven, hebben de betrokken partijen een procesbeschrijving toegevoegd van de landelijke gegevensverzameling, gegevensbewerking en gegevensdoorlevering aan Zorginstituut Nederland. Als er geen procesbeschrijving is, hebben de partijen aangegeven wanneer deze beschrijving wel beschikbaar is.

De herziene beleidsregel Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant op 28 juni 2018.

Leeswijzers

Het Toetsingskader is een van de instrumenten die het Zorginstituut kan inzetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Kwaliteitsinstrumenten die voldoen aan de criteria van het Toetsingskader kunnen worden opgenomen in het Register. U kunt de criteria uit het Toetsingskader ook gebruiken als leidraad bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument. Speciale leeswijzers beschrijven per gebruikersgroep hoe het Toetsingskader kan bijdragen aan het maken van afspraken over goede kwaliteit van zorg.

Register

Het Register bevat alle kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria van het Toetsingskader. Het is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. Meer informatie over het Register is te vinden op de pagina ‘Register: plaatsen van kwaliteitsinstrumenten in het Register’.