Register: plaatsen van kwaliteitsinstrumenten in het Register

Het Register is een digitaal overzicht van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten dat voor iedereen toegankelijk en kosteloos te gebruiken is. Met het Register zorgt het Zorginstituut ervoor dat iedereen in Nederland kan zien wat wordt verstaan onder goede zorg en hoe je goede zorg meet. Zo helpen we mee om de zorg in Nederland steeds verder te verbeteren. Het Register is online in te zien op Zorginzicht.

Overzicht criteria voor plaatsing staan in Toetsingskader

Een van de eisen om in het Register te komen, is dat kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (hierna: kwaliteitsinstrumenten) door organisaties van cliënten, zorgaanbieders of zorgverleners, en zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders samen aan het Register worden aangeboden. Alle criteria voor opname in het Register staan in het Toetsingskader.  Met deze criteria toetst het Zorginstituut of een kwaliteitsinstrument een verantwoorde beschrijving is van goede zorg (bij kwaliteitsstandaarden) of dat het een verantwoord middel is voor het krijgen van een indicatie van de verleende zorgkwaliteit (bij meetinstrumenten).

Aanbiedingsprocedure loopt via Zorginzicht

Om tot een oordeel te kunnen komen of een kwaliteitsinstrument voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader, moeten de aanbieders van het instrument een aantal vragen in een aanbiedingsformulier invullen. Met deze vragen wil het Zorginstituut inzicht krijgen in de aard, de inhoud en de bedoeling van het kwaliteitsinstrument. Dit is nodig om te zorgen voor een transparante, voorspelbare en consistente toetsing door het Zorginstituut. De aanbiedingsformulieren voor kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten staan op Zorginzicht. Hier staat ook de verdere aanbiedingsprocedure toegelicht.