Argumentenkader dure geneesmiddelen

In het argumentenkader dure geneesmiddelen laat de Adviescommissie Pakket (ACP) zien welke afwegingen zij maakt bij de vraag of een geneesmiddel kan worden toegelaten tot de basisverzekering. Het is namelijk belangrijk dat in de samenleving duidelijk is welke afwegingen leiden tot een positief of negatief pakketadvies. En dat deze argumenten voor burgers redelijk en herkenbaar zijn. 

Argumentenkader: de afwegingen voor een pakketadvies

Op de afbeelding staat het argumentenkader van de Adviescommissie Pakket.

Aanleiding: wel of niet vergoeden van dure geneesmiddelen

De ACP heeft jarenlang discussies gevoerd over het wel of niet vergoeden van dure geneesmiddelen. Deze discussies laten een duidelijke lijn zien in de afwegingen die de commissie heeft gemaakt. Deze lijn is opgetekend in het argumentenkader.

Samenvatting: nieuwe argumenten voor afwegingen pakketadviezen

In het argumentenkader legt de commissie uit welke argumenten zij gebruikt en hoe zij die weegt bij het maken van een pakketadvies. Daarbij maakt zij een onderscheid tussen 3 typen van argumenten: 

  1. Onzekerheid over de ziektelast, effectiviteit en kosteneffectiviteit van een geneesmiddel en hoe daarmee om te gaan.
  2. Argumenten over de solidariteit en rechtvaardigheid om een geneesmiddel te vergoeden.
  3. Argumenten over de redelijkheid van de prijs van een geneesmiddel.

De ACP heeft het argumentenkader geschreven met de kennis en ervaring van nu. De ontwikkeling van het kader gaat altijd door, omdat:

  • Vooral de argumenten over de redelijkheid van de prijs relatief nieuw zijn. Daarom benoemt de ACP in het argumentenkader een aantal punten waarop verdere ontwikkeling gewenst is. 
  • Er in het maatschappelijk debat altijd nieuwe, relevante argumenten kunnen voorkomen. Die kunnen aan het argumentenkader worden toegevoegd. 

Tot slot adviseert de ACP het Zorginstituut om het argumentenkader te gebruiken als uitgangspunt voor een afwegingskader waarin alle pakketcriteria meewegen en dat kan worden toegepast op alle zorg. Deze pakketcriteria zijn: effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. Het argumentenkader is van belang, omdat alle verzekerde zorg moet worden getoetst aan de maatschappelijke waarden. Op die manier blijft het basispakket toekomstbestendig.

Vervolgstappen van het Zorginstituut

Het Zorginstituut werkt op dit moment aan de uitwerking van verschillende afwegingskaders voor de pakketcriteria binnen het project ‘Verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket’. Hieruit moet een overkoepelend afwegingskader ontstaan, waarin de pakketcriteria tegen elkaar worden afgewogen. Het argumentenkader kan hiervoor een belangrijke basis vormen. Het kan ook worden gebruikt als input voor het samenwerkingstraject van het Zorginstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze partijen werken gezamenlijk aan een advies over een kader voor maatschappelijk aanvaardbare uitgaven aan geneesmiddelen.