Inkoop- en aanbestedingsbeleid Zorginstituut Nederland

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Zorginstituut Nederland bevat de kaders en spelregels voor het inkopen van leveringen en diensten door het Zorginstituut. Het beleid is aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en houdt rekening met de laatste maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het Zorginstituut wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers en dienstverleners eerlijke en gelijke kansen biedt. 

Inhoud van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Dit beleid draagt bij aan een transparante, doelmatige, rechtmatige en integere inkooppraktijk. We houden in het beleid rekening met actuele politieke thema’s. Het Zorginstituut geeft met verschillende uitgangspunten duidelijk richting aan het inkoopbeleid. 

  • de juridische uitgangspunten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 1; 
  • de ethische uitgangspunten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2;
  • de economische uitgangspunten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het vorige inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2011 zijn:

  • verhoging van de drempelbedragen voor inkoopprocedures onder de Europese drempel; 
  • vaststellen van een maximale contractduur voor de inhuur van personeel.

Verhogen van de drempelbedragen

De bovengrens van de kosten voor enkelvoudig aanbesteden is aangepast van € 30.000 exclusief btw naar € 50.000 exclusief btw. Dit betekent dat meer opdrachten onderhands gegund kunnen worden. Het staat medewerkers wel vrij om voor aanbestedingen onder de € 50.000 exclusief btw meerdere offertes uit te vragen, of om deze uit te zetten in een dynamisch aankoopsysteem (DAS).

Vaststellen van een maximale contractduur voor de inhuur van personeel

De maximale looptijd van een inhuuropdracht voor een reguliere functie is vastgesteld op 1,5 jaar. Bij de inhuur van personeel voor projecten moet de contractduur gelijk zijn aan de duur van het project. Uitzonderingen op deze regeling zijn mogelijk. 

Meer informatie

Als u naar aanleiding van het inkoop- en aanbestedingsbeleid vragen heeft, dan kunt u die per e-mail sturen naar inkoop@zinl.nl.