Horizonscan MedTech

Het Zorginstituut wil tijdig belangrijke pakketvraagstukken signaleren en agenderen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor een Horizonscan MedTech. Met deze Horizonscan MedTech wil het Zorginstituut beter zicht krijgen op de komst van medisch- technologische innovaties (MedTech). Het gaat om innovaties die we de komende 2 jaar verwachten in de zorg. Het Zorginstituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zien horizonscanning als een veelbelovend instrument om bij te dragen aan vroegtijdige informatievoorziening van instromende MedTech. 

Waarom de Horizonscan MedTech?

De horizonscan creëert een openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van impactvolle medische technologieën die de komende 2 jaar worden verwacht. De Horizonscan MedTech heeft als doel om de opkomst van risicovolle medische technologie in kaart te brengen voor het Zorginstituut zelf, maar ook voor alle veldpartijen. Dat doen we door informatie vroegtijdig, integraal en transparant beschikbaar te maken bij de instroom van MedTech. Het Zorginstituut gebruikt deze informatie onder andere voor eigen agendering, zoals de doorontwikkeling van pakkettaken en het verduidelijken van pakketvraagstukken. 

Verkennende onderzoeken

Vanwege de mogelijkheden die een horizonscan kan bieden voor medische hulpmiddelen, heeft het Zorginstituut in 2019 een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat veel stakeholders een horizonscan nuttig vinden. Het advies luidde om gefaseerd de mogelijkheden van een Horizonscan MedTech te onderzoeken. Om de beheersbaarheid en schaalbaarheid te kunnen controleren, heeft het Zorginstituut eerst een pilot horizonscan diabeteshulpmiddelen gedaan.

Horizonscanonderwerpen selecteren

Om de meest relevante onderwerpen te selecteren en prioriteren heeft het Zorginstituut een verkenningsonderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek zijn zorginnovatietrends in kaart gebracht die in de komende 1 tot 3 jaar te verwachten of op te schalen zijn. Het betreft medisch-technologische en digitale toepassingen. We gaan deze innovatietrends verder onderzoeken om nieuwe onderwerpen voor horizonscans te selecteren.

Pilot Horizonscan MedTech 2023

Wij verwachten u over hierover later meer te kunnen informeren. 

Voor informatie

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de Horizonscan MedTech? Stuur dan een e-mail naar: horizonscanmedtech@zinl.nl.