ZorgCijfers Monitor: 1e Kwartaalbericht 2021 kostenontwikkeling Zvw en Wlz

Elke 3 maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkelingen in de zorg. In deze ZorgCijfers Monitor belichten we opvallende ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021. De rode draad in deze monitor is de terugkeer van de kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar het oude normaal. Vergeleken met 2020 dalen de verwachte extra coronakosten. En de geleverde zorg gaat weer richting het niveau van vóór de coronacrisis. De kosten in de Wet langdurige zorg (Wlz) stijgen opnieuw.

Over de ZorgCijfers Monitor

De ZorgCijfers Monitor is een uitgave van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz), waaruit de betalingen aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen worden gedaan. Het Zorginstituut ontvangt de kwartaalstaten en declaratiegegevens van verzekerde zorg via zorgverzekeraars en zorgkantoren. Deze financiële datastromen worden geanalyseerd met gebruikmaking van de brede zorginhoudelijke kennis van het gezondheidszorgstelstel waarover het Zorginstituut beschikt. Zo leveren we een bijdrage aan het beter zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aanknopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.